Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoKeltská stezka

Naprstnik cervenyPřírodní rezervace Šance byla vyhlášena 28.1.1982 vyhláškou NVP č. 1/1982. Hlavním motivem vyhlášení je zajištění účinné ochrany sklalnatých svahů v údolí Břežanského potoka s významným geologickým profilem, dubového lesa vyvinutého v několika přirozených typech a potřebou ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů převážně na skalnatých svazích údolí.
KeramikaMatečnou horninu území tvoří proterozoické (předprvohorní) a ordovické (prvohorní) horniny. Převládají břidlice letenského souvrství, najdeme zde i droby, pískovce, andezit, tufy, prachovce, břidlice štěchovického souvrství, ale také buližníky lečických vrstve. Nejmladší horniny vrstevního sledu jsou v přírodní rezervaci pískovce a břidlice, na které jsou v západní části nasunuty starší horniny proterozoické. Tento jev, ke kterému došlo při pohybech zemské kůry se nazývá Závistský přesmyk, který vychází na povrch v prvních 500 metrech Břežanského údolí. Proterozoická část hornin je zajímavá i tím, že je významným nalezištěm předprvohorní mikroflóry.

Mince s podobou konicka

Území je také významné tím, že zde v počátcích české vědy působila řada českých badatelů. Na úseku geologie to byli Krejší a Helmhacker (1885), na úseku entomologie a botaniky pan Franz Anton Nickerl (1813 - 1871), jeho syn Ottokar Nickerl (1838 - 1920). F.A. Nickerla připomíná pamětní deska na Nickerlově vyhlídce, kam také vede odbočka z této stezky.
OrelVe zdejších lesích hospodař Lesy České republiky, Lesní závod Konopišě. V lesích, často na velmi chudých a kyselých půdách je hlavní dřevinou dub, kterým postupně byly zalesněny původní plochy pastvin a prosty křovin. Na úrodnějších a vlhčích půdách, kde v minulosti byl vysazován pouze smrk jsou tyto plochy postupně mýceny a nově vysazovány stanovištně vhodnější směsí listnatých a jehličnatých dřevin.
V území je i hradištní soustava na Šancích, vybudovaná ve 2. čtvrtine 1. stol. př. Kristem. Obvod Oppida vymezuje na Šancích na západní, severní i východní straně velmi dobře dochovaný mohutný sypaný val, který v ohrožených, přístupnějších územích doplňuje ještě hluboký, uměle vyhloubený příkop. Jižní strana Šancí zůstala ale neopevněná. Mohutné sypané valy sestupují totiž po protějším svahu Hradiště až do Břežanského dolu, který původně přehrazovaly. Vzniklo tak souvislé obvodové opevnění, které uzavíralo plochu 118 ha. K zániku oppiza došlo zřejmě v důsledku válečné události po polovině 1. stol. př. Kristem. Celé území zaniklého keltského oppida na vrchu Hradišti a na Šancích je chráněno jako Národní kulturní památka Závist. V území Závist - Šance byla učiněna celá řada významných archeologických nálezů z doby od 3. tisíciletí před Kristem až po nálezy z doby středověku. Nejvýznamnější nálezy byly z období keltského osídlení až po první století před Kristem.

Mapa


Naučná stezka, která vede územím informuje o přírodě, historii a byla zřízena Svazem ochrany přírody a krajiny ČR z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy a s přispěním Lesů České Republiky, Lesního závodu Konopiště a vede po jeho lesních pozemcích.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí