Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
elektro-opravy.jpg, 7,9kB

Kalendář

2003-0
Info
Návrh na zrušení částí územního plánu má urychlit protipovodňovou ochranu 18.2.2003
Městská rada dnes souhlasila s návrhem na zrušení částí Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro území dotčené záplavami v srpnu 2002 (ve smyslu § 31a stavebního zákona). Tento krok má umožnit urychlenou přípravu a realizaci protipovodňových opatření - umístění linií protipovodňové ochrany.


Rada uložila vrchnímu řediteli sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, a projednat ji s odbory magistrátu a městskými částmi hl. m. Prahy. Náměstek primátora Jan Bürgermeister předloží Zastupitelstvu hlavního města Prahy návrh na zrušení částí Územního plánu hl. m. Prahy na březnovém zasedání. Pro vyjádření městských částí k návrhu vyhlášky rada stanovila lhůtu 15 dnů od doručení.
Harmonogramy postupu přípravy a výstavby protipovodňových opatření a jejich etapizace a návrh umístění linie protipovodňové ochrany rada schválila letos 21. ledna. Schválené harmonogramy vycházejí z naléhavé potřeby urychlit přípravu a realizaci protipovodňových opatření. Linie i rozsah protipovodňových opatření reagují na kulminaci průtoků povodně v srpnu 2002 a v některých oblastech se proto neshodují s předchozím řešením, které vycházelo z modelových povodňové průtoků odvozovaných z katastrofální povodně v roce 1890. Změny jsou tedy nezbytné, někde dojde i ke kolizi s platným územním plánem, a proto je pro urychlení přípravy protipovodňových opatření v těchto oblastech využito novely stavebního zákona reagující na povodně v srpnu 2002 …Kde § 31a umožňuje zrušit územně plánovací dokumentaci pro vymezené dotčené území záplavami a § 137a u staveb ke zmírnění nebo odvrácení důsledků živelní pohromy umožňuje zjednodušení územního a stavebního řízení.
Návrh zrušení částí územního plánu se týká zrušení kategorizace zátopových území vymezených ve výkresu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 33 – Kategorie zátopových území, kde návrh umístění linie protipovodňové ochrany schválený usnesením Rady HMP není v souladu s linií protipovodňových opatření ve výše uvedeném výkresu územního plánu.
Návrh zrušení částí Územního plánu hl. m. Prahy zahrnuje linie těchto etap protipovodňových opatření:
Etapa 0002 Malá Strana a Kampa
Etapa 0003 Karlín – Libeň a její alternativa u Libeňského mostu
Etapa 0004 Holešovice – Stromovka a její alternativa u Libeňského mostu
Etapa 0005 Výtoň, Podolí a Smíchov
Etapa 0006 Zbraslav – Radotín
Etapa 0007 Troja


Nad rozsah návrhu umístění linie protipovodňové ochrany schváleného usnesením rady (číslo 0038 ze dne 21.1.2003 k návrhu harmonogramu postupu přípravy a výstavby protipovodňových opatření a jejich etapizace) bylo na jednání 10.2.2003 v Radotíně uplatněno následující rozšíření protipovodňových opatření:
- MČ Velká Chuchle rozšíření protipovodňové ochrany v jižní části ulice Dostihové. Bylo dohodnuto rozšíření linie protipovodňové ochrany, které bude zahrnuto do rozsahu etapy 0006 – část 12 do výše cca Q20 – Q 50.
- MČ Radotín rozšíření protipovodňové ochrany do průmyslové zóny. Výše uvedení zástupci doporučují protipovodňovou ochranu průmyslových areálů nerušící zóny řešit komplexně jako součást zpracovávaného projektu za předpokladu, že dojde k dohodě s vlastníky pozemků firem. Jednání nejsou zatím uzavřena.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí