Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
uvodaka.jpg, 9,3kB

Kalendář

2003-0
Info
Záchranná služba ASČR Praha západ působí v rámci naší MČ již 12 let

Záchranná služba ASČR Praha západ je nestátním typem zdravotnické záchranné služby. Byla zřízena občanským sdružením AS ČR jako forma občanského sdružení a je registrována podle zákona č.160/92Sb.o nestátních zdravotnických zařízeních od roku 1993.

Vysvětlivky:

ASČR – Asociace samaritánů České republiky

Účel zřízení – druhy vykonávaných činností
Druhy vykonávaných zdravotnických činností lze v obecné rovině charakterizovat jako zásahy zdravotnických jednotek pohybujících se v sanitních vozech.

Zásahy lze rozdělit do tří skupin. Charakteristickým znakem všech tří skupin je jejich zabezpečení výjezdovou jednotkou sanitního vozu a rozlišují se pouze složením personálu , který je vyžadován u jednotlivých druhů zásahu. Dalším výrazným znakem , který od sebe druhy zásahů odlišuje je časová naléhavost (akutnost) poskytnutí zdravotnické péče.

Lze tedy činnosti specifikovat jako zásahy a lze je rozdělit podle časové naléhavosti a dále složením posádky. Podle jednotlivých typů pak odpovídá i vybavenost zdravotnickou technikou.

1. akutní (RZP,RLP)
2. neakutní (DRNR)
3. plánované:
a) zajištěné převozy (s lékařem nebo se SZP)
b) asistence s lékařem,se SZP nebo pouze DRNR)

1. Akutní zásahy

Zařízení bylo zřízeno prioritně za účelem řešení neodkladných (akutních) náhlých ohrožení zdraví a života občanů (např. bezvědomí,akutní bolesti břicha, různé typy zranění jako např. po pádu z výšky, dopravní nehoda,nadýchání se zplodin z hoření při požáru atd.), které se stanou nejen mimo zdr. zařízení, ale také i ve zdr. zařízeních, kde vybavení neodpovídá zdr. stavu pacienta (např. na lékařské pohotovosti). Tato skupina převozů se řadí do zásahů akutních, odborně nazývaných jako poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP). Poskytování tohoto typu zdravotnických služeb se děje prostřednictvím výjezdových jednotek s lékařem (RLP) nebo výjezdové jednotky se středním zdravotnickým vzděláním (RZP) případně oběma společně. Po základním ošetření a stabilizaci pacienta je pacient převezen do odpovídajícího lůžkového nemocničního zařízení.

2.Neakutní zásahy

Dalším druhem zdravotnických činností je realizace tzv. neakutních převozů sanitními auty - tzv. DRNR , které jsou prováděny dle požadavků obvodních lékařů či specializovaných zdravotnických pracovišť ať již z nemocničního zařízení domů nebo naopak z domova do nemocničního zařízení, na kliniku apod.

3. Plánované zásahy

Třetím druhem činností je realizace plánovaných převozů – tzv. repatriací s určitým, předem definovaným složením zdravotnického doprovodu (např. pan Novák na lyžařském zájezdu v Alpách se zranil při lyžování, byl odvezen do tamní nemocnice a po ošetření a stabilizaci jeho zdravotního stavu bylo rozhodnuto o jeho převozu do ČR a to s přesně specifikovaným zdr. personálem)

Kromě těchto činností jsou i činnosti méně časté a do této skupiny patří poskytování asistenčních zdravotnických služeb pro různé pořadatele společenských kulturních a sportovních akcí (např. účast na zdravotnickém zabezpečení koncertu Michaela Jacksona v Praze v roce 1996 na Letné apod.)

Vysvětlivky:
PNP - přednemocniční neodkladná péče
DRNR - doprava raněných nemocných a rodiček
RLP - rychlá lékařská pomoc
RZP - rychlá zdravotnická pomoc

Financování

ZS ASČR nedostává od svého neziskového zřizovatele žádné příspěvky ani dotace od státních orgánů či obce. Financování jo odvislé pouze na množství odvedených výkonů a jejich vyúčtování zdravotním pojišťovnám v oblasti poskytování PNP a DRNR, případně vyúčtování plánovaných převozů – repatriací, realizovaných na objednávku od jiných institucí či spolupracujících zahraničních složek.

Oblast působení při poskytování PNP

Oblast působení je vymezena územím bývalého okresu Praha západ,ale lze ji provádět i v lokalitě Praha.

Skladba výjezdových jednotek a jejich rozmístění

Výjezdové jednotky pro poskytování PNP jsou rozmístěny v zajišťovaném území na pěti místech a to v Jílovém , Davli, Zbraslavi, Mníšku pod Brdy a Rudné. Na všech těchto stanovištích je výjezdová jednotka typu RZP a na dvou z nich je současně i výjezdová jednotka RLP a to na Zbraslavi a Rudné.

Vysvětlivky:

RLP – rychlá lékařská pomoc

RZP – rychlá zdravotnická pomoc

Druhy používaných automobilů

Pro zabezpečení poskytování PNP se používají dva druhy automobilů a to prostorné automobily s instalovaným lůžkem a vybavené zdravotnickou technikou, kde se lze i za jízdy pacientovi plně věnovat ve smyslu zajištění životně důležitých funkcí a dále pak automobily osobní s lékařem. Prostorné automobily jsou označovány jako RZP (např. Volkswagen LT) a osobní malé automobily jako RLP (např. Škoda Octavia combi)

Způsob výjezdu jednotek RLP a RZP

Výjezdové jednotky jsou vysílány na zásah dle rozhodnutí operačního střediska v Dobřichovicích, kam jsou směrovány tísňové linky 155 z oblasti bývalého území okresu Praha západ. Pokyn k výjezdu a rozhodnutí zdali vyslat pouze jednotku RZP či i jednotku RLP vydává dispečerka po posouzení stavu pacienta systémem otázek kladených na volajícího na linku 155.

Pokud dispečerka rozhodne , že je nezbytná přítomnost lékaře, pak vysílá na místo dvě výjezdové jednotky a to RZP a RLP. Tomuto systému zajišťování výjezdů se říká „setkávací systém“ neboli RV systém (rendez vous systém).

Účelem tohoto systému maximální využití lékaře a zároveň optimalizace jejich počtu v zaměstnaneckém poměru u záchranné služby.

Příklad: dispečerka posoudila zásah a rozhodla o použití lékaře. Vysílá na místo obě výjezdové jednotky RZP i RLP.Na místě provede lékař vyhodnocení stavu pacienta a sám rozhodne o jeho nezbytné přítomnosti jet s pacientem do nemocnice.Pokud se rozhodne pro, že jeho přítomnost je nutná, pak nasedá do auta RZP a doprovází pacienta do nemocnice. V případě , že rozhodne,jeho přítomnost není nutná, pak jednotka RZP odjíždí sama s pacientem do nemocnice a lékař nasedá do malého auta RLP a je k dispozici dispečerce pro další zásah.

Informace obsažené v předcházejících odstavcích se týkaly poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP), kde výjezdové kompletní jednotky jsou řízeny operačním střediskem Záchranné služby v Dobřichovicích.2.Doprava raněných,nemocných a rodiček (DRNR)

Záchranná služba ASČR Praha západ disponuje, jak bylo v předcházejících odstavcích konstatováno, sanitními automobily pro dopravu raněných nemocných a rodiček. Tyto sanitní vozy jsou řízeny z vlastního operačního střediska umístěného na Zbraslavi v ulici Žitavského, které zpracovává objednávky na tyto převozy.Operační středisko ZS ASČR Praha západ

Operační středisko má dispozici pro volání telefonní linku 2 5792 3003, na které je možno současně uskutečnit až čtyři současné hovory. Na operačním středisku jsou přijímány volání pro sanitku odborným zdravotnickým personálem, který nejen zpracovává příchozí hovory ale je schopen i posoudit akutnost objednávky, pomoci případnému volajícímu s jeho zdravotním problémem, případně předat objednávku při jejím posouzení jako akutní bez zbytečného zdržení k odpovídajícímu zpracování. Právě tak toto operační středisko dokáže poradit v případech, kdy se jedná o lékařskou službu první pomoci.

Operační středisko pracuje v nepřetržitém provozu 24hodin denně a 365 dní v roce a je v této pracovní době kdykoliv připraveno zodpovědět i případné dotazy na zajištění a druhy volajících .Význam umístění stanoviště RZP, RLP a operačního střediska na Zbraslavi pro občany městské části Zbraslav


Naše výjezdové stanoviště na Zbraslavi je vybaveno moderními sanitními vozidly Škoda Octavia combi pro dopravu lékaře a VW LT35 jako vozidlo rychlé zdravotnické pomoci se zdravotní sestrou. Součástí obou aut je moderní zdravotnické přístrojové vybavení jako např. automatický dýchací přístroj, defibrilátor pro obnovu srdeční činnosti, vakuová matrace, fixační límce a další zdravotnické přístroje nezbytné pro záchranu lidského života a stabilizaci životních funkcí.

Lze konstatovat,že Záchranná služba hl.m.Prahy nemá přímo na Zbraslavi své výjezdové stanoviště a proto je logické,že v případě nutnosti zde zasahují naše sanitky, které

mají k lidem Zbraslavi nejblíže a náš lékař je jim k dispozici podstatně rychleji než z Prahy.

Věroslav Polák

Záchranná služba ASČR Praha-západ
.(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí