Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
kova.jpg, 8,2kB

Kalendář

2003-0
Info
Informace o vykupování rodinných domů a pozemků s nimi souvisejících v k.ú. Lahovice
Vážení spoluobčané,
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1041 z 8. 7. 2003 souhlasila se záměrem uzavírat kupní smlouvy mezi hl. m. Prahou (kupující) a vlastníky rodinných domů a pozemků s nimi souvisejících (prodávající) v k.ú. Lahovice, postižených povodní v srpnu 2002, kde předmětem koupě budou rodinné domy a pozemky s nimi související, ve vlastnictví shora označených vlastníků, přičemž kupní cena bude stanovena podle znaleckého posudku.

Rada hl. m. Prahy pověřila Odbor správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy, ve spolupráci s městskou částí Praha - Zbraslav vést jednání s vlastníky předmětných nemovitostí, vedoucí v případě dohody stran k možnosti uzavření kupní smlouvy.


Potřebné podklady pro zahájení jednání jsou:
- žádost vlastníka/vlastníků o vykoupení povodní dotčených nemovitostí
- doklad (potvrzení) příslušného orgánu, že nemovitosti byly zasaženy povodní a v jakém rozsahu
- výpis z katastru nemovitostí ne starší 6 měsíců (v originále nebo ověřené kopii)
- právní titul, na základě kterého jsou vlastníky nemovitosti (kupní, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví)

Potřebné podklady pro vykoupení předmětných nemovitostí mohou vlastníci podat na Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Odbor místního hospodářství (pan Vacek, Ing. Malá), tel. 25792 1438.

ÚMČ Praha - Zbraslav předá tyto žádosti na Odbor strávy majetku Magistrátu hl. m. Prahy, který povede jednání s žadateli.

Vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti objedná a náklady spojené s jeho vypracováním hradí hl. m. Praha.Filip Toušek
místostarosta
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí