Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
mac.jpg, 6,5kB

Kalendář

2002-1
Info
Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002
Komu: Vlastníkovi objektu určeného pro bydlení.
Podmínky: Prostředky z fondu se neposkytnou na financování prací, které mají investiční charakter nebo které vedou k technickému zhodnocení stavby.
Prostředky z fondu se poskytnou nejvýše do 70 % celkových nákladů na opravu domu, maximálně však do 200 000,- Kč na jeden dům, jsou-li v něm max. tři byty,do 500 000,- Kč na jeden dům, je-li v něm max. osm bytů a do 700 000,- Kč na jeden dům, je-li v něm více než osm bytů.
Oprava musí být provedena do 31. prosince 2003.
Náležitosti žádosti:
· Registrační karta vyplněná vlastníkem domu a autorizovaná obcí.
· doklad o vlastnictví domu nebo bytu (originál, popř. ověřená kopie výpisu z listu vlastnictví).
· Položkový rozpočet (Před vyplacením dotace nechat ověřit oprávněnou osobou, pokud rozpočet nezpracovala oprávněná osoba.)
· Technický popis oprav
· Doklad o zatopení objektu – vydává místní stavební úřad
· Čestné prohlášení o dokončení prací do 31.prosince 2002
Termín podání: 15 října (bude prodlouženo do 25. listopadu) na MHMP nebo na ÚMČ Praha - Zbraslav
Poznámka: Program v současné době prochází změnami. Upřesnění provedeme po obdržení informací z MHMP.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí