Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
finbroker.jpg, 10kB

Kalendář

2002-1
Článek

Proč není dobré volit starostu aklamací

Aklamace: zjevný a veřejný projev souhlasu (nejčastěji zvednutím ruky při volbě nebo hlasování), Slovník cizích slov, 5. vydání, SPN, Praha 1992.

Od pondělí 18. listopadu máme nového starostu. Na návrh jednoho ze zastupitelů, který byl přijat poměrem hlasů 8:7, byl starosta zvolen aklamací, tedy veřejným hlasováním. Tento způsob volby se mi nelíbí a pokusím se nejprve vysvětlit proč a potom na několika příkladech ukáži, že v otázkách personálních je veřejná volba zcela výjimečná.

Údajným kladem volby aklamací je, že každý ví, kdo koho volil. Já jsem však přesvědčen, že právě tato skutečnost by měla být naopak důvodem, proč volit pouze tajně. Ten, kdo volbu aklamací navrhuje, se neubrání podezření z postranních úmyslů. Ty rozhodnuté neoprávněně podezírá, že dříve vyjádřená podpora ve prospěch daného kandidáta je pouhou přetvářkou a že skryti za tajnou volbu pak zvolí někoho jiného. Na ty nerozhodnuté tlačí. Nenamlouvejme si, že při veřejné volbě nejsou právě tito volitelé vystavováni nepřípustnému psychologickému nátlaku, který může více či méně omezovat jejich svobodné rozhodování. Oni však chtějí dát svůj hlas dle svého nejlepšího přesvědčení a třeba z nějakého důvodu nepřijmout kýmsi naordinovaného „společného kandidáta“. A že to neudělají veřejně? Třeba se obávají toho, že jimi odmítnutý, většinou ale zvolený uchazeč o vedoucí funkci se později bude mstít. I to je přece lidské. Jsem přesvědčen, že tajná volba zdůrazňuje individuální rozhodování a odpovědnost volitele. Aklamace posiluje spíše kolektivní (stranické) vnímání voleb a na politické scéně utužuje stranickou disciplínu. O tom, že jedině tajná volba je zcela svobodná nás mohly přesvědčit i červencové volby nového vedení Poslanecké sněmovny. Vše předem dohodnuto, nicméně koaliční kandidát na předsedu uspěl až v druhém kole. S volbou místopředsedů to bylo ještě napínavější - po druhém kole byli zvoleni pouze dva ze šesti. Že někdo zradil (vynucenou) dohodu? Ne, pouze volil dle svého názoru!

Zjevná úskalí aklamace při volbách si mnozí uvědomují. Zákon o jednacím řádu poslanecké sněmovny praví: „Tajným hlasováním se volí předseda, místopředsedové Sněmovny, předsedové výborů a komisí, …“. Jednací řád Zastupitelstva hlavního města Prahy o volbě vedení radnice hovoří takto: „Tajným hlasováním se volí a odvolává primátor, náměstkové primátora a další členové Rady.“ Ve Stanovách Akademie věd České republiky se lze dočísti: „Předsedu Akademie volí ze svých členů a odvolává z funkce z důvodů uvedených v čl. 78 Sněm tajným hlasováním …“ Tajné hlasování je rovněž užíváno při volbě kandidátů na rektory českých vysokých škol příslušnými akademickými senáty (rektora pak jmenuje prezident). Tajnou volbou byli zvoleni i předsedové a místopředsedové snad všech politických stran. Tajnou volbu k výběru svých vedoucích funkcionářů užívají i Česká softballová asociace, Svaz účetních, Český svaz ochránců přírody, Česká společnost chemická – to uvádím jen pár příkladů náhodně vybraných z internetu.

Téměř všichni to respektují, avšak na Zbraslavi měl kdosi názor, že své preference při volbě starosty nemají zdejší zastupitelé před kým skrývat. Je prý naopak dobré, že při veřejné volbě můžou všichni z diváků sledovat, kdo ze zastupitelů je pro toho a kdo pro onoho. A pak padl ještě další „pádný“ argument: „Stejně by to dopadlo stejně, jen bysme tady museli sedět až do večera“ (myšleno tím, že tajné volby jsou časově náročnější). Význam slova aklamace je také „sborové souhlasné povzbuzující volání lidu, pocházející od římského císařského kultu a praktikovalo se později při volbě papeže.“ Tehdy ale volili diktátora či na základě dogmatu nezpochybnitelnou autoritu. Volby obecního starosty snad jsou (a měly by být) o něčem trochu jiném.

Poznámka na závěr: Prosím, aby mi bylo dobře rozuměno. Vůbec nezpochybňuji právoplatnost volby starosty – forma volby je jen a jen na dohodě zastupitelů. Jen si myslím, že tajné provedení voleb má svůj význam i v „malé politice“.

J. Leitner

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí