Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
veterina.jpg, 9,4kB

Kalendář

2003-0
Článek

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514 : Slivenec – Lahovice.

Ing. Jiří Fencl CSc.

odborná způsobilost dle Vyhl. Min. životního prostředí 499/1992 Sb., č.j. 8393//316/OPV/93

 

Stavba je součástí jižní části silničního okruhu kolem Prahy, který spojí dálnici D 5 Praha – Plzeň a dálnici D 1 Praha - Brno. Silniční okruh je navržen s očekáváním, že převezme prakticky veškerou tranzitní dopravu přes Prahu a zároveň na sebe naváže i určitý podíl dopravy, jejímž cílem je Praha. Tolik úvaha.

Stavba, jejíž brzké zahájení, průběh a následná funkce budou mít významný vliv na kvalitu života občanů dotčených lokalit nemůže být z hlediska dosavadních, velmi úsporných informací a nejasného očekávání veřejnosti dosud plně zhodnocena. Vztahy mezi příčinou a následkem, vstupy a výstupy stavby a jejího provozu simuluje tzv. proces EIA (Environmental Impact Assessment) – odhad vlivu –hodnocení účinku na životní prostředí.

Soudím, že širší veřejnost není opravdu doposud dostatečně a s předstihem místně, věcně a funkčně příslušnými orgány státní správy, jakož i orgány samosprávy informována. Schází i trojrozměrný model stavby. Probíhající územní řízení (řízení o umístění stavby), následně zakončené územním rozhodnutím udělá v podstatě tečku za možností navrhnout všechny myslitelné, optimalizující změny, s cílem minimalizovat nepříznivé stránky záměru jak z hlediska dopravního řešení, tak z hlediska ochrany přírody a krajiny. Následující stavební řízení, zakončené stavebním povolením zásadnější změny již přinést nemůže (jde např. o barvu zábradlí). Nadějnými signály je založení občanského sdružení „Sdružení pro Zbraslav,“ jehož zástupci se účastní zasedání stavební komise a pokračující iniciativa dalších jednotlivců, viz jednání zastupitelstev a příspěvky ve Zbraslavských novinách. Své stanovisko předložila i Komise životního prostředí MČ Zbraslav Radě Zastupitelstva na Zbraslavi. Komise jsou ovšem pouze poradními orgány Rady Zastupitelstva a jejich stanoviska nemusejí být respektována. Ve velmi různorodé kvalitě probíhají diskuse na webových stránkách Zbraslavi.

Připomínám, že v době zahájení procesu EIA byl příslušným právním předpisem zákon 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, podle kterého proběhl celý hodnotící proces ve stadiích – dokumentace – posudek – stanovisko. Je zákonem expertním, tj. nezavazujícím, jeho závěry jsou nevymahatelné, neobsahuje žádná sankční ustanovení. Je ovšem nutným dokumentem pro vydání územního rozhodnutí. V kulturních a demokratických státech je ovšem téměř vždy v úplnosti respektován. I v praxi ČR dochází ke kompromisům, s kolísajícím podílem původního záměru investora a zájmů ochrany přírody a krajiny, hygienickými a dalšími požadavky.

Je zřejmé, že kvalita krajinného rázu v trase stavby 514 bude podstatně snížena, viz dokumentace, příloha III. Nevyhnutelný nepříznivý dopad na dotčenou část území se týká i zájmů ochrany přírody, bude vyšší znečištění ovzduší, údajně stále podlimitní (imisní zátěž), podrobněji viz rozptylová studie, stoupne hladina hlučnosti, která bude zčásti eliminována výstavbou protihlukových stěn atd., viz příslušná dokumentace, posudek a stanovisko příslušného orgánu, tj. MŽP. Největší zátěž ponesou obyvatelé Lahovic (tříúrovňová křižovatka u lahovického statku, přemostění Vltavy a Berounky atd).

Na druhé straně zhoustne dopravní infrastruktura, což bude jistě uvítáno početnou motorizovanou veřejností.

K záměrům stavby 514 bylo vydáno souhlasné stanovisko dle citovaného zákona příslušným orgánem, tj. Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Uvádím velmi stručný a neúplný výtah, charakterizující některé okruhy problémů :

Voda :

 1. Zpracovat technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky dle základních parametrů v dokumentaci EIA.

 2. Zajistit zpracování podrobného hydrogeologického průzkumu. Na základě výsledků navrhnout opatření pro minimalizaci vlivů výstavby na podzemní vody. V případě prokazatelného ovlivnění vodních zdrojů zajistit v předstihu náhradní zdroje.

 3. Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu stanovit zdroje vody, které mohou být výstavbou a provozem silničního okruhu ovlivněny.

 4. Zpracovat program monitorování povrchových vod.

Půda a geofaktory :

 1. Pro nivu Vltavy a Berounky zpracovat mapu zranitelnosti horninového prostředí jako podklad pro založení podpěr estakády.

 2. Vyřešit přístup na pozemky podél posuzované komunikace (zvl. v Lahovicích).

Příroda, územní systém ekologické stability (ÚSES) a krajinný ráz.

 1. Mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) Lahovice navrhnout tak, aby nedošlo k zásahu do Přírodní památky (PP) Krňov (velmi pravděpodobně dojde k předpokládanému poklesu hladiny podzemní vody s očekávanými důsledky na Přírodní památku Krňov). Jako jedno z kritérií výběru technického řešení MÚK Lahovice použít míru ovlivnění PP Krňov.

 2. Před zahájením stavby provést ve vegetačním období botanický a zoologický průzkum v lokalitě PP Krňov.

 3. Konkrétní stavební řešení estakády přes údolí Berounky stanovit v územním a stavebním řízení, respektovat doporučení doc. Vorla na co nejnižší vedení estakády, co největší vzdálenost podpor, u protihlukových zábran použít lehkou nosnou konstrukci bez výrazného architektonického členění s transparentní výplní.

Archelologie :

 1. Zajistit zpracování archeologického vyhodnocení koridoru posuzované komunikace odborným archeologickým pracovištěm.

Hluk :

 1. Upřesnit protihluková opatření záměru (v dokumentaci pro územní rozhodnutí a v dokumentaci pro stavební povolení – protihlukové stěny. Lahovice, u. Strakonická – od Berounky směrem z centra vpravo, délka 750 m, výška 5m.

Organizace výstavby : (podněty pro kontrolu Úřadem MČ Zbraslav)

Zpracovat plán organizace výstavby (POV). Do POV zahrnout řešení následujících problémů :

 1. Vymezit plochy pro zařízení staveniště, tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu, nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a zoologických lokalit a do lesních porostů.

 2. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným předpisům v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, likvidace odpadních vod atd.).

 3. Vymezit plochy pro deponie zemin a ornice tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu, nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a zoologických lokalit.

 4. Plochu PP Krňov oddělit od stanoviště silničního okruhu (MÚK Lahovice a mostu přes Vltavu) plotem. (Dle návrhu Komise životního prostředí Zbraslav).

 5. Zpracovat časový plán realizace stavby.

 6. Zpracovat návrh protierozních opatření pro období výstavby.

 7. Zpracovat návrh opatření na minimalizaci prašnosti při výstavbě kropení prašných ploch na staveništi a očistu příjezdových komunikací.

 8. Zpracovat návrh ochrany dřevin (stromů i keřových porostů) v okolí staveniště a přepravních tras před poškozením při výstavně silničního okruhu dle ČSN DIN 18 920.

 9. Zpracovat návrh preventivních a kontrolních opatření proti úniku ropných látek na staveništi.

 10. Zpracovat havarijní plán pro období výstavby.

 11. V případě znemožnění využití stávajícího podchodu k autobusové zastávce pod ulicí Strakonickou v Lahovicích vybudovat podchod náhradní.

Pro fázi provozu :

 1. Provést kontrolní měření hluku u objektů, pro které hluková studie stanovila překročení hygienických limitů nebo dosažení hodnot v jejich blízkosti a pro jejichž ochranu byla realizována protihluková opatření (Lahovice – zástavba u silnice 1/4 a u MÚK Lahovice).

 2. Zajistit monitorování podzemních vod v rozsahu a časovém období dle schváleného programu.

 3. Pečovat o vysazení dřeviny, za uhynulé jedince zajisti včasnou dosadbu.

 4. Zajistit monitorování podzemních vod dle schváleného programu.

 5. Sledovat kvalitu povrchových vod dle schváleného programu.

Uvedené informace obsahují pouze některé důležité skutečnosti. Předpokládám publikování činnosti komisí výstavby a životního prostředí. Včasnou, úplnou a občany dostupnou informaci měly již dodat místně, věcně a funkčně příslušné orgány státní správy a samosprávy, stejně tak investor. V EU běžná praxe.

Samosprávné (volené) orgány na Zbraslavi musí získat dostatečné záruky ze strany investora stavby, nejlépe smluvního charakteru, že stanovené podmínky při stavbě a provozu stavby 514 budou plněny tak, jak budou uvedeny v územním rozhodnutí a stavebním povolení, jakož i v již definovaném stanovisku MŽP. Po celou dobu stavby je nutno provádět intenzivní kontroly ze strany MČ Zbraslav a neprodleně řešit vzniklé závady s investorem, na základě předchozí, obě strany zavazující písemné dohody.

Je povinností samosprávných orgánů a příslušných orgánů státní správy přesvědčit dotčené obyvatelstvo, že jeho zájmy jsou chráněny a respektovány ve smyslu platného práva a principů trvale udržitelného rozvoje (života).

 

Závěr :

Stavba 514 Slivenec – Lahovice bude trvalým a významným zásahem do současného stavu území. Přinese své kladné (pro řešení dopravního problému) a záporné stránky (pro dotčené obyvatele, životní prostředí a krajinný ráz). V realistickém pohledu jde o minimalizaci nepříznivých dopadů, včetně nezhoršení (zlepšení ?) dopravní situace na Zbraslavi a v okolí a získání maximálních kompenzací MČ Zbraslav za zřejmou újmu na kvalitě životního prostředí jejich občanů. Životní praxe napovídá, že předběžná opatrnost je na místě. Předpokládám urychlené a kvalifikované reakce příslušných orgánů, pokud již nebylo vykonáno vše, co být mělo. Bylo ?

Kdo se neúčastní řešení problému, stává se jeho součástí.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí