Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
cyklo.jpg, 7,8kB

Kalendář

2003-0
Článek

Bývalá pionýrská klubovna

 

Obrátil jsem se se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na Úřad městské části Praha – Zbraslav. Předmětem mé žádosti byla též mimo jiné veškerá smluvní dokumentace k pronajímané nemovitosti bývalé pionýrské klubovny.

 

Byly mi předloženy následující dokumenty:

1.      Smlouva o nájmu

2.      Předávací protokol

3.      Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4.10.1999

4.      Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 4.10.1999

5.      Dohoda o rozsahu prováděných oprav a úprav ze dne 11.11.1999

6.      Zápis z jednání o uznání výše započtení nákladů na úpravy a technické zhodnocení předmětu nájmu ze dne 8.2.2001

7.      Dohoda o rozsahu prováděných oprav a úprav bez uvedeného data uzavření

 

Nájemní smlouva byla uzavřena dne 4.10.1999 mezi městskou částí a společností FISCALIS s.r.o. Už v hlavičce je zarážející jedna věc. Za společnost FISCALIS, s.r.o. jednal Jan Křížek, v té době její zakladatel a navíc společnost již na této smlouvě uvádí své sídlo na adrese U Klubovny 914. Společnost tak již před uzavřením smlouvy o pronájmu sídlila v tomto objektu.

 

V nájemní smlouvě je stanoveno nájemné následujícím způsobem:

·        kancelářské plochy 1000 Kč/m2/rok (celkem 115 m2)

·        ostatní plochy 300 Kč/m2/rok (celkem 64 m2)

·        pozemek 5 Kč/m2/rok (celkem 4.116 m2)

 

Podle smlouvy je městská část oprávněna nájemné jednostranně zvýšit pouze o míru inflace za uplynulý kalendářní rok. Nájemné za celou dobu trvání nebylo navýšeno, i když je městské části dán alespoň určitý prostor pro jeho zvyšování.

 

Podle smlouvy může být nájemné zaplaceno formou investice do oprav a úprav předmětu nájmu.

 

Doba trvání nájmu byla stanovena na 36 měsíců s tím, že společnost FISCALIS, s.r.o. má právo prodloužit tuto dobu trvání o další 3 roky. Vzhledem ke skutečnosti, že i když součástí mně předložené dokumentace nebyl žádný dokument řešící tuto problematiku a společnost FISCALIS s.r.o. v objektu nadále sídlí, předpokládám, že doba nájmu skončí přibližně okolo dne 4.10.2005.

 

Další otázkou, kterou smlouva řeší je otázka hřiště, které leží na pronajímaném pozemku. Společnost FISCALIS, s.r.o. se zavázala umožnit nadále sportovní využití asfaltové plochy na pozemku a je za tímto účelem oprávněna dát s písemným souhlasem městské části předmětnou plochu do podnájmu osobě, která zajistí její využití organizovanou sportovní aktivitou. O parkování osobních automobilů není v celé smlouvě jediného slova.

 

Mezi smluvními stranami byly dne 11.11.1999 uzavřeny dva dodatky naprosto shodného textu s jediným rozdílem, že v jednom z nich je o jeden bod změny nájemní smlouvy více.

 

Společnosti FISCALIS, s.r.o. byl dohodou o rozsahu prováděných oprav a úprav stanoven rámec 464.340 Kč jako strop pro maximální započtení nákladů na rekonstrukci vůči výši nájemného. Výše uvedené částka představuje nájemné za tři roky.

 

Ze zápisu z jednání o uznání výše započtení nákladů na úpravy a technické zhodnocení implicitně s ohledem na konstatování, že se částka přibližně 20.000 Kč započítává na úhradu nájemného jako zbytek z dohodnutého rámce (464.340 Kč), vyplývá závěr, že celá tato částka byla investována do rekonstrukce a příjem do rozpočtu městské části tak byl z nájmu nulový. Navíc společnost FISCALIS, s.r.o. požaduje další částku přibližně 150.000 Kč započíst na nájemné, které bude povinna platit při prodloužení smlouvy o další 3 roky. Z celého tak vyplývá skutečnost, že společnost FISCALIS, s.r.o. nezaplatila na nájemném za přibližně 3,75 roku do městského rozpočtu ani korunu. Na druhou stranu investovala do objektu bývalé pionýrské klubovny přibližně 600.000 Kč.

 

Naprosto neuvěřitelná je však uzavřená dohoda o rozsahu prováděných oprav a úprav, která není datována. Nelze tak určit okamžik její účinnosti, leda shodným prohlášením smluvních stran. Tato dohoda obsahuje toto ujednání: „Součástí prováděných úprav bude vybudování chodníku ze zámkové dlažby spojujícího parkoviště s hlavním vchodem do objektu.“ Celé bez jakéhokoli odkazu na další dokumentaci. Tedy nebyla stanovena žádná bližší specifikace budovaného chodníku. Částka na jeho vybudování nesměla překročit 170.000 Kč.

 

Co je však na této dohodě zarážející je pojem parkoviště. Tento pojem mezi smluvními stranami nebyl nikdy definován. Ve smlouvě o nájmu se společnost FISCALIS, s.r.o. zavázala umožnit nadále sportovní využití asfaltové plochy. Bez dalšího tak byla asfaltová plocha nejspíše v rámci ústního jednání prohlášena za parkoviště a tak zlikvidováno poslední veřejné hřiště ve spodní části Zbraslavi.

 

Výhled do budoucnosti

 

Podle informací, které zazněly na 6. zasedání místního zastupitelstva, plánuje společnost FSCALIS, s.r.o. další investici do objektu s tím, že tato částka bude opět započtena na úhradu nájemného. Logickým vyústěním pak bude v okamžiku skončení nájmu žádost společnosti FISCALIS, s.r.o. o odkoupení objektu a přilehlého pozemku. Městská část by proto již měla mít předem představu, jak naloží s tímto objektem, zda pro něj nenajde vhodnější vlastní využití, třeba pro navrhovanou mateřskou školku. V této souvislosti je třeba počítat též s tím, že k ukončení nájmu dojde v roce 2005, tedy v době, kdy velmi pravděpodobně bude probíhat privatizace bytového fondu městské části a do jejího rozpočtu tak budou plynout investiční prostředky, které mohou být použity třeba právě na provedení úprav objektu bývalé pionýrské klubovny pro účely mateřské školky a navrácení hřiště k veřejnému užívání.

 

Je veřejně známé, že společnost FISCALIS, s.r.o. má spřízněnou osobu v dnešní radě městské části a tato osoba tuto skutečnost hlasitě prezentovala na 6. zasedání zastupitelstva. Proto lze očekávat silnou podporu prodeje tohoto objektu společnosti FISCALIS, s.r.o. Z tohoto důvodu byl sepsán tento text, který má za účel informovat o současné situaci a posloužit jako podklad pro možnou další diskusi na toto téma.

 

V Praze-Zbraslavi dne 30.6.2003

Tomáš Růžička

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí