Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
hyundai.jpg, 6,9kB

Kalendář

2004-0
Článek

Vyjádření ke způsobu vypořádání závěrů kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav k usnesením rady MČ

Usnesením č. 12 246 03 dne 2. 4. 2003 rada městské části rozhodla snížit SPS engineering cenu poplatku za zábor komunikace za zábor na 1/10 z ceny, tzn. 2.880,- Kč.

Kontrolní výbor tomuto usnesení vytkl rozpor s § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, podle kterého není v kompetenci rady městské části rozhodovat o otázkách přenesené působnosti. Správa místních poplatků je s účinností od 1. 1. 2003 výkonem přenesené působnosti (viz § 15 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) a v těchto otázkách může proto od tohoto data rozhodovat výlučně úřad městské části (viz § 81 odst. 3 a § 103 zákona č. 131/2000 Sb.).

Rada městské části na tento závěr reagovala tím, že předmětné usnesení zrušila a nahradila ho jiným, v němž „RMČ doporučuje snížit poplatek za zábor komunikace na 1/10 ceny, tzn. 2.880Kč.

Nové usnesení je však stejně jako předchozí v rozporu s § 94 zákona č. 1631/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Není-li v kompetenci rady městské části rozhodovat o otázkách přenesené působnosti, pak rada MČ nemůže v této oblasti úřadu městské části ani nic doporučovat a zasahovat tím do výkonu státní správy, což není nic jiného než obcházení účelu zákona.

 

Usnesením č. 13 254 03 rada MČ rozhodla přijmout Ing. Josefa Šafránka jako vedoucího OMH a uložila tajemnici provést kroky nutné k přijetí.

Kontrolní výbor tomuto usnesení vytkl, že z něj není jasné, zda byl dodržen postup stanovený zákonem č. 312/2002 Sb.,, o úředních územích samosprávných celků, tzn. Podmínka výběrového řízení podle § 7 až 9 tohoto zákona, což je podmínkou platnosti jmenování. Upozornil dále, že usnesení je formulováno chybně, neboť mělo znít tak, že „rada městské části jmenuje Ing. Josefa Šafránka vedoucím OMH“, jelikož v tomto případě pracovní poměr vedoucího odboru zakládá jmenováním, což plyne z § 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. a § 27 odst. 4 zákoníku práce a v daném případě lze mít pochybnost, zda pracovní poměr platně vznikla k jakému datu (v usnesení není žádné datum uvedeno).

Rada městské části na tento závěr reagovala tím, že předmětné usnesení zrušila a nahradila novým, v němž „rada MČ bere na vědomí jmenování Ing. Josefa Šafránka vedoucím odboru místního hospodářství od 21. 4. 2003“.

Z uvedeného je však patrné, že ani v tomto případě rada MČ nerespektovala zákonné ustanovení, neboť podle § 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. je vyhrazené působnosti rady MČ na návrh tajemníka úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu městské části a stanovit jejich plat pode zvláštních právních předpisů. Jedině rada MČ tak může rozhodnout o jmenování vedoucího odboru, vezme-li tuto skutečnost pouze „na vědomí“, nevyvolává to žádné právní účinky, ale lze proto soudit, že vznik pracovního poměru vedoucího OMH neproběhl v souladu se zákonem.

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

V Praze 14. října 2003

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí