Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bbkurzy.jpg, 6,8kB

Kalendář

2004-0
Článek

Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2003

Cílem této zprávy je podat na jedné straně přehled o šíři aktivit kontrolního výboru (dále jen KV) a na straně druhé přehled o tom, jak na výsledky naší práce reaguje vedení obce, kterému jsou především naše zjištění a náměty určeny.

KV je kontrolním a poradním orgánem zastupitelstva a rady obce a v rámci této činnosti provedl v období leden – říjen 2003 řadu různých kontrol, které vyplynuly z podnětů zastupitelstva, občanů a též z vlastní iniciativy.

1/ Na své první schůzi jsme schválili plán činnosti KV na rok 2003 a protože dosud neexistovala koncepce rozvoje našeho města, žádal KV radu MČ Praha – Zbraslav (dále jen rada) o její předložení.

Stanovisko rady: Rada plán rozvoje města nepředložila s odůvodněním, že ve své činnosti vychází ze schváleného rozpočtu pro rok 2003 a ze závazných usnesení zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav (dále jen zastupitelstvo).

KV konstatoval, že rozpočet je něco jiného, než koncepce rozvoje města, naopak rozpočet má z tohoto materiálu vycházet, a proto nadále trváme na tom, aby byla koncepce rozvoje města předložena. Absenci tohoto důležitého dokumentu považuje KV za zásadní nedostatek.

Nutnost existence plánu rozvoje města se projevila následně i na veřejných schůzích zastupitelstva, kdy k různým projednávaným tématům vzešly od občanů dotazy typu:

  • Jaká je vlastně koncepce zdravotnictví na Zbraslavi?

  • Jaký je plán privatizace domů?

  • Jaké má naše vedení obce plány a priority?

Odpovědi na tyto a podobné dotazy byly však ta neuspokojivé, že na 6. zasedání místního zastupitelstva bylo uloženo radě usnesením č. P 6 77 03 zpracovat do září 2003 koncepci rozvoje MČ Praha – Zbraslav, včetně návrhu způsobu projednání s veřejností. Ani na tento závazný úkol vyplývající z usnesení zastupitelstva rada nereagovala a úkol nebyl k dnešnímu dni splněn.

2/ Na základě podnětů občanů Lahoviček byla provedena kontrola obnovy komunikace v Lahovičkách, kontrola rekonstrukce a opravy plotu v ulici K Zahradám, kontrola opravy střechy objektu „stodola“ a kontrola úprav terénu v objektu „prodejna bazénů“. Byly kontrolovány dvě smlouvy o dílo uzavřené mezi ÚMČ Praha – Zbraslav a firmou Rainstav s r.o. Kontrola se zaměřila: 1/ na formální stránku uzavřených smluv

2/ na účelnost a věcné plnění jednotlivých akcí

ad 1/ Po formální stránce vykazují smlouvy řadu nedostatků:

  • není uvedená výše zálohové faktury

  • chybí stavebně technická dokumentace, která by blíže formulovala předmět smlouvy

  • chybí položkový rozpočet akce

  • chybí termín dokončení akce, přičemž sankční ujednání se odvolávají na termín dokončení prací, který však ve smlouvě není vůbec uveden

ad 2/ KV k bodu 2: Účelnost rekonstrukce komunikace mezi ulicemi K Závodišti a Výpadová je pochybná, neboť tato komunikace nebyla, není a ani nebude lahovickými občany využívána. Proinvestovaná finanční částka 1 346 000,- Kč mohla být využita efektivněji a účelněji při odstraňování povodňových škod přímo v obci.

Rekonstrukce a oprava plotu v ulici K Zahradám – byla provedena oprava cca čtyř polí plotu, rozhodně ne 53m jak je uvedeno ve smlouvě. Rozsah prací uvedených ve smlouvě neodpovídá skutečnosti.

Oprava střechy objektu „stodola“ a úprava terénu u objektu „prodejna bazénů“ tj. v dnešním zahradnictví – rozsah provedených prací rámcově odpovídá částce uvedené ve smlouvě, jedná se však o soukromé objekty, nikoli o majetek MČ Praha – Zbraslav.

Stanovisko rady: Oprava této komunikace byla zahrnuta do akcí v rámci odstraňování povodňových škod, na které obdržela městská část neinvestiční dotaci. Při odstraňování povodňových škod se zjistilo, že jediná přístupová cesta k části Lahoviček po pravé straně je ze Strakonické ulice a obtížně přístupná jsou i pole mezi závodištěm a Výpadovou silnicí k Radotínu. Místní občané poukazovali na nemožnost pěších vycházek. V rámci akce byla obnovena zpustlá a nesjízdná polní cesta, která nyní umožňuje snadný příjezd z této části Lahoviček na Výpadovou silnici, přístup na okolní pozemky a mohou ji používat pěší i cyklisté.

3/ Především z důvodu, aby se zamezilo hrubým nedostatkům, které ve smlouvách existují, doporučil KV vedení obce uzavírat další smlouvy podle jakési „Vzorové smlouvy“, která by vznikla ve spolupráci s právníkem a která by obsahovala všechny základní náležitosti smlouvy.

Stanovisko rady: Právnička ÚMČ JUDr. Ondrůjová sdělila, že není vhodné používat vzorové smlouvy, neboť každá smlouva je originál.

KV provedl kontrolu dalších osmi smluv, kde předmětem kontroly byly náležitosti jednotlivých smluv a jejich úroveň po technické stránce. Kontrolou bylo zjištěno všeobecně:

1/ Smlouvy o dílo MČ Praha – Zbraslav by měly mít vlastní evidenční číslo, nikoli využívat číselné řady dodavatelů.

2/ V záhlaví smluv je nutno uvádět u MČ jmenovitě kým je zastoupena a kdo odpovídá ve věcech technických. Rovněž u podpisu je třeba uvádět jméno a funkci podepisujícího.

3/ Všechny strany smluv musí být očíslovány a doporučujeme před podpisem smlouvy odpovědným zástupcem MČ potvrdit parafou správnost jednotlivých údajů zástupcem ve věcech technických.

4/ Součástí smluv by měly být i doklady dodavatele, že je oprávněn práce provádět /kopie výpisu z OR, ŽL apod./

5/ V příloze by měla být také uvedena specifikace díla včetně výměr a cen /rozpočet/.

6/ Doporučujeme sjednotit výše pokut za nedodržení podmínek smlouvy / smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč se jeví při výši díla cca 1 000 000,- Kč nepřiměřená až směšná/.

7/ MČ používá smlouvy předložené dodavatelem. KV doporučuje používat jednotný vzor smluv předložený MČ Praha – Zbraslav, kde budou lépe ošetřena práva městské části než dodavatele.

KV požádal na základě výše uvedených zjištění JUDr. Ondrůjovou o účast na jednání KV – paní doktorka se však nedostavila.

4/ Kontrola stížností, petic, připomínek a námětů občanů je jedna z pravidelných kontrol, které KV provádí každé čtvrtletí. KV při své kontrole zjistil, že „Kniha stížností“ je u ÚMČ sice vedena, ale od 4.9. 2002 do 2.6. 2003 v ní nebyl proveden jediný zápis. O námětech a připomínkách občanů Zbraslavi se žádná evidence nevede. KV však registroval minimálně dva případy. Zaprvé kdy občané podali petici, která žádala přemístění konečné zastávky autobusové linky č. 243, zadruhé na schůzi zastupitelstva MUDr. Vondráček tázal přímo p. starosty, proč mu neodpověděl ani na jeden ze tří dopisů týkajících se krizové situace zdravotnictví na Zbraslavi. KV doporučil, aby se rada touto problematikou zabývala a zajistila evidenci podaných stížností, petic a připomínek občanů.

Stanovisko ÚMČ Praha – Zbraslav: V knize stížností bylo zapsáno v roce 2003 celkem 13 stížností.

1. 10. 2003 KV provedl další kontrolu. Zjistil, že 13 stížností bylo do knihy dopsáno až po 2.6.2003, vyřízeno bylo celkem 8 stížností formou zaslání dopisu stěžovateli. Jedna stížnost byla předána na ÚMČ Praha – Radotín, 4 stížnosti se vyřizují na jednotlivých odborech ÚMČ Praha – Zbraslav. U některých byla již překročena zákonem stanovená doba. KV doporučil evidovat stížnosti občanů chronologicky a dodržovat zákonem stanovenou dobu k jejich vyřízení.

5/ KV provedl v září kontrolu rozpočtu MČ Praha – Zbraslav k 4.8.2003. Kontrola se týkala jednotlivých částí rozpočtu / příjmy – výdaje / i jednotlivých položek. V rozpočtu pro rok 2003 došlo k mnoha rozpočtovým změnám v důsledku poskytnutí mimořádných dotací k odstranění povodňových škod. Ne všechny změny však byly v kolonce „ Rozpočet po změnách“ zahrnuty. Dále kontrola zjistila rozdíl mezi skutečně schváleným rozpočtem a rozpočtem, který je uváděn jako schválený v materiálu předloženém ke kontrole. KV dále žádá informaci o využití uvolněných 600 000,- Kč, které má ÚMČ k dispozici z důvodu, že část půjčky od Prahy 5 splatná v roce 2003 byla změněna na nevratnou půjčku. KV doporučuje, aby v některých kapitolách, zejména ve výdajové části, byl rozpočet tvořen citlivěji s přihlédnutím ke skutečným potřebám, aby nedocházelo k rozdílům mezi skutečnými a rozpočtovanými výdaji.

Stanovisko rady: Zatím nebylo poskytnuto.

6/ Další kontrola prověřovala provádění prací na odstraňování škod na veřejné zeleni a oprávněnost výše nasmlouvaného a účtovaného finančního plnění. Předmětem kontroly byla smlouva s firmou Vodička a Leška Zahradnické služby. Z hlediska smluvního zajištění je smlouva nedostatečná, nemá potřebné náležitosti. Chybí sankce, není uvedeno, zda je uzavřená dle Obchodního nebo Občanského zákoníku, v kolika vyhotoveních je provedena, chybí položkový rozpis prací s následným oceněním. Fakturace byla prováděna po jednotlivých akcí odpovídajícím způsobem, byl zde uveden položkový rozpis provedených prací a ceny odpovídající reálným cenám. K jednotlivým fakturám nebyl přiložen protokol o dílčím předání a převzetí díla odpovědnou osobou. V termínu ukončení prací do 31. 5. 2003 nebyly práce ukončeny.

KV doporučuje důsledně provádět předání a převzetí jednotlivých prací a sepsat o tom protokol, trvat na dodržování smluvních ujednání a v případě prodlevy uplatňovat přiměřené sankce.

7/ KV prováděl průběžně kontrolu věcného plnění usnesení zastupitelstva a rady MČ Praha – Zbraslav. KV zjistil nedostatečnou kvalitu zápisů a usnesení ze schůzí rady a zastupitelstva i nedostatečnou přípravu materiálů pro zastupitelstvo. Materiály byly dodány i pozdě, nebo nebyly dodány vůbec a jejich vypovídací hodnota je nízká. Z kontroly vyplynula následující doporučení:

  • zlepšit zápisy po stránce věcné i formální /pozor na gramatické chyby/

  • zachytit v zápisu základní charakteristiku projednávané věci, průběh jednání, výsledek hlasování a usnesení

  • projednávat na schůzích rady alespoň jednou za měsíc zápisy z jednotlivých komisí a výborů a reagovat na ně.

Součástí této kontroly byl i komentář JUDr. Vedrala (člena KV) k některým usnesením rady, která byla v rozporu se zákonem. S ohledem na právní odbornost tohoto materiálu, otiskujeme v plné verzi.

 

Ing. Věra Kovaříková
předsedkyně KV

 25.října 2003

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí