Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
antik.jpg, 12kB

Kalendář

2004-0
Článek

Zápis

ze schůzky opozičních zastupitelů, která s uskutečnila na pozvání předsedkyně Sociální a zdravotní komise paní Boženy Korčiánové v neděli dne 4. ledna 2004 v restauraci Kotva.

Přítomni: Božena Korčiánová, Jaroslava Střihavková, Soňa Hasenkopfová, Richard Daněk, Jiří Ryba, Ladislav Soukup, Rostislav Přibyl, Peter Jakubík

Omluveni: František Kadleček, Ondřej Hofmeister, Věra Kovaříková, Vladimír Hilgart

 

Předsedkyně Sociální a zdravotní komise informovala o práci komise, která se schází pravidelně každé první pondělí v měsíci. Hlavní problém, se kterým se obrací na opoziční zastupitele, je „arogance moci“, kterou projevuje současné vedení obce vůči práci komise a jejím návrhům. V říjnu 2003 komise předložila podkladové materiály, které vznikly na základě návštěvy několika domů s pečovatelskou službou a které se týkaly:

1.  Správy DPS a modelu, jaký je například uplatňován v Letňanech, kdy správci DPS je poskytnut služební byt a v DPS pracuje diplomovaná sestra.

2.  Způsobu přijímání osob do DPS.

Komise předala své návrhy v písemné podobě panu místostarostovi, který projevil zájem o materiály a přislíbil, že je rada při svém rozhodování využije. Další jeho postup však byl naprosto opačný, vedení obce se rozhodlo svěřit DPS do správy Samaritánů, respektive v průběhu veřejného prosincového jednání zastupitelstva vyplynulo, že DPS bude svěřen do správy organizace Samaritánů, aniž by proběhlo výběrové řízení. Vedení obce dále požaduje nadbytečná technická opatření, jakým je například monitorování, které je dle vyjádření s problematikou obeznámeného odborného lékaře nadbytečné. Především však komise protestuje, aby o této záležitosti rozhodovalo pouze vedení obce a požaduje vypsání konkurzu na provozovatele. Ještě předtím však musí být předloženy formulace konkurzních podmínek, dále též předložena navrhovaná smlouva s provozovatelem, zveřejněna kritéria, podle nichž bude posuzována efektivita zvoleného řešení a předloženy argumenty, proč obec nechce zřídit příspěvkovou organizaci (řešení, které funguje v Lysolajích).

Ve věci přijímání osob, komise upozorňuje na situaci, kdy běží fáma, že DPS je již zcela obsazen – takováto situace vytváří korupční prostředí. K dnešnímu dni tj. k 10. 1. 2004 neobdrželi zastupitelé jedinou informaci týkající se DPS, a to včetně informace o pokládání základního kamene, o průběhu výstavby, o pořádání konkurzu na provozovatele, zastupitelé nebyli seznámeni s kritérii pro přijímání osob do DPS atp. Komise požaduje, aby zastupitelstvo na mimořádném zasedání věnovaném pouze problému DPS, řešilo problematiku na základě jejích podkladů a návrhů ve věci zřízení přijímací komise, jejího obsazení a dotazníků pro přijímané osoby. Obrací se s tímto požadavkem na zastupitele s žádostí o pomoc. Závěry a usnesení tohoto zasedání je třeba v plném znění opublikovat ve Zbraslavských novinách.

Další požadavky a informace ze strany komise:

a) Komise požaduje, aby opoziční zastupitelé informovali veřejnost jakým způsobem a kdy budou občanům k dispozici.

b) Komise žádá, aby byly vyvozeny závěry ze zprávy Kontrolního výboru a bylo postupováno rázně proti zjištěným nedostatkům.

c) Komise vyjadřuje své znepokojení nad neprůhledností hospodaření obce.

d) Členové komise přijali s velkými rozpaky skutečnost, že se přes pozvání nezúčastnil předvánoční schůzky se staršími spoluobčany nikdo z vedení obce. Samozřejmě, že nejen členové Sociální a zdravotní komise, ale i přítomní spoluobčané tím byli nemile překvapeni. Setkání se uskutečnilo v zámecké restauraci Kotva a informují o něm lednové ZN.

e) Co se týče výhledových dlouhodobých plánů, komise by chtěla kriticky zhodnotit projekt navazující na DPS – dle jejího mínění by měl vývoj směřovat k výstavbě malého domova důchodců, ne však k výstavbě hospicu.

f) Komise upozorňuje opoziční zastupitele na situaci lékařů, kteří mají své ordinace ve Zdravotním středisku. Lékaři v prosinci obdrželi návrh termínované dvouleté smlouvy. Jedná se o zjevný nátlak současného vlastníka budovy na opuštění ordinací. Jde o alarmující situaci.

Závěr: Opoziční zastupitelé připraví a požádají v únoru o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se bude věnovat problému DPS, jeho správy a přijímání osob do DPS. Ještě předtím v termínu nejpozději do 15. února proběhne jedna pracovní schůzka věnovaná přípravě podkladových materiálů pro mimořádné zasedání zastupitelstva.

 

Zápis vyhotovil: Jiří Ryba

 

P. S. Připojuji osobní návrh svolat mimořádné zasedání co nejdříve, vzhledem k tomu, že vedení obce spojuje svolání prvního letošního veřejného zasedání zastupitelstva se schvalováním rozpočtu a tudíž určitě nebude svoláno (odhaduji) do 15. února. Příprava mimořádného zasedání může proběhnout velmi rychle a je možné jej doplnit o problematiku aktuální situace ve zdravotnictví a o bod týkající se nedostatků v kvalitě zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva a z rady.

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí