Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
uzemlicku.jpg, 7,5kB

Kalendář

2004-0
Článek
Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,

vyzývám Vás jako občan městské části Zbraslav, abyste použili veškeré dostupné prostředky, zejména námitky proti územnímu rozhodnutí a odvolání proti vydání územního rozhodnutí k tomu, aby stavba silničního okruhu v oblasti Lahovic nebyla schválena v podobě, jaké je navržena, ale aby zahrnovala všesměrné napojení pravobřežní komunikace k Přehradám zejména ze směru a ve směru Strakonice a to jinak než přes Zbraslavské náměstí. Požaduji, abyste k dokumentaci, která by neobsahovala takové všesměrné napojení, nevydali jménem městské části Praha Zbraslav souhlas. Pokud se stavba dotýká pozemků ve vlastnictví MČ Zbraslav, požaduji, aby tyto pozemky nebyly bez splnění zmíněné podmínky nijak přenechány pro výstavbu, a to ani k dočasnému záboru.

Dále Vás žádám, abyste uplatnili takové náměty a připomínky, zejména k projektu organizace výstavby, aby zastavěná část Zbraslavi byla co nejméně dotčena dopravními opatřeními v průběhu jednotlivých etap výstavby a přesunem stavebních hmot po doby výstavby. K tomu účelu navrhuji a doporučuji, abyste si zajistili profesionální odbornou radu projektanta dopravních staveb a případné specialisty na ochranu před hlukem.

Děkuji

ing. arch. Karel Pašek ml.

 


HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR  STAVEBNÍ

  Naše č. jedn. Vyřizuje        Praha
MHMP-166745/2003/OST/Ve(MHMP 133032/02/OUR/DI/Vei)  Ing. Veithová 21. 1.2004

Věc: O Z N Á M E N Í
         o zahájení územního řízení a řízení

Podáním návrhu firmy Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, P.O.Box 21, 145 05 Praha 4, bylo dne 17.12.2002 u Magistrátu hl. m. Prahy zahájeno územní řízení ve věci o umístění stavby pod názvem "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice" na pozemcích k.ú. Komořany, Cholupice, Točná, Písnice  Praha 4, Vestec, Hodkovice u Zlatníků, Jesenice a Zlatníky Praha západ.

Magistrát hl. m. Prahy - odbor stavební (OST) v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků, oznamuje zahájení územního řízení ve výše uvedené věci a současně nařizuje ústní jednání na den 2. 3. 2004  v  9. 00 hod.

 Jednání se uskuteční v zasedací místnosti MHMP OST, Pařížská 26, Praha 1.

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 38 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a k tomu účelu je zpřístupnit.

Účastníci mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý účastník zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

K ústnímu jednání předloží navrhovatel originály veškerých dokladů, které jsou součástí žádosti o ÚR.

Do návrhu na umístění stavby lze nahlédnout do doby konání ústního jednání na Magistrátu hl. m. Prahy, Pařížská 26, Praha 1 v úředních hodinách, tj. v pondělí od 12 do 17 hod. a ve středu od 8 do 18 hod., a při ústním jednání.

 

        Ing. Jitka Kylarová
    vedoucí technického oddělení

 

 

Příloha : 3 ks - situace stavby na podkladu katastrální mapy,  3 ks - koordinační situace stavby

Rozdělovník:
I. Účastníci řízení - doručení veřejnou vyhláškou:
1) MHMP- OST - úřední deska  pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů

2) ÚMČ Praha  12 - úřední deska (doporučeně do vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů, podání zprávy o zveřejnění a vrácení situačních výkresů + příloha

3) ÚMČ Praha Zbraslav - úřední deska, Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha 5, (doporučeně do vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední  desce po dobu 15 dnů, podání zprávy o zveřejnění + příloha

4) ÚMČ Praha Libuš - úřední deska, Libušská 35, 142 00 Praha 4, (doporučeně do vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední   desce po dobu 15 dnů, podání zprávy o zveřejnění + příloha

5) OÚ Zlatníky - Hodkovice - úřední deska, náves Sv.Petra a Pavla 41, 252 41 Zlatníky Hodkovice, (doporučeně do vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů, podání zprávy o zveřejnění + příloha

6) OÚ Vestec - úřední deska, Vestecká č.p.3, 25242 Jesenice u Prahy, (doporučeně do vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů, podání zprávy o zveřejnění + příloha

7) OÚ Jesenice - úřední deska, Budějovická 303,  25242 Jesenice u Prahy , (doporučeně do vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů, podání zprávy o zveřejnění + příloha

II. Dotčené správní úřady: (doporučeně)
8)  MHMP- OZP - vodoprávní úřad
9)             - OZP - orgán ochrany ovzduší
10)              - DOP
11)              - OKR
12)  Úřad MČ Praha 12 - nakládání s odpady
13)  Úřad MČ Praha 12 - orgán ochrany přírody a krajiny
14)  Úřad MČ Praha 12 - silniční správní úřad
15)  Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1
16)  Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, pp.64, Podskalská 19, 128 25 Praha 2
17) Městský úřad Černošice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Podskalská 19, 128 25 Praha 2
18)  Hygienická stanice hl.m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1, 110 01
19)  Okresní hygienická stanice Praha západ, Žitavského 497, 15680 Praha 5 - Zbraslav
20)  Hasičský záchranný sbor, Sokolská 62, Praha 2, 121 24
21)  Policie ČR , dopravní inspektorát, P.O.BOX 51, 140 21 Praha 4
22)  Policie ČR Správa středočeského kraje, odbor dopravní policie, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
23)  Policie ČR, Okresní ředitelství, Praha - západ, Zborovská 13, 150 93 Praha 5
24)  Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Národní 13, P1
25)  Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Národní 13, P1
26)  Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, P4
27)  Pražská energetika a.s., Na Hroudě 19, P10
28) STE a.s., Vinohradská 8, 120 21 Praha 2

III. Na vědomí:
29) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, P.O.Box 21, 145 05 Praha 4
30) MHMP OST/2 - Ing.Veithová
31) MHMP OST/2 - Ing.Štětina
32) MHMP OST/2 - spis
33) MHMP OST/3 - Sv

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí