Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bri.jpg, 12kB

Kalendář

2004-0
Článek

Mimořádné zasedání zastupitelstva městské části Zbraslav

Důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu

Slovo úvodem

Předkládáme zastupitelům přehled nejzávažnějších problémů, před kterými stojí městská část Zbraslav na počátku roku 2004. Přehled vychází z upozornění a připomínek občanů, kteří se na nás obrací, z návrhů předsedkyně komise sociální a zdravotní, předsedy komise staveb­ní, ze závěrečné zprávy kontrolního a „povodňového“ výboru.

Jednotlivé problémy jsou současně body programu mimořádného jednání zastupitelstva a jsou uvedeny stručnou důvodovou zprávou. Pořadí bodů programu je čistě náhodné, všechny uvedené problémy mají pro nás stejnou váhu důležitosti včetně těch, které se týkají vedení agendy a způsobu práce zastupitelstva. Program je dlouhý a obsáhlý, řada problémů je tu již dlouho, problémy se kupí v důsledku jejich obcházení, v důsledku liknavosti při jejich řešení nebo špatně zvoleným přístupem k nim. Naším cílem je upozornit na tuto „politiku“ a pokusit se ji zabrzdit.

Některé z problémů se objevovaly opakovaně na programu jednání zastupitelstva v roce 2003, další jsou obsaženy v závěrečných zprávách komisí a výborů. Jedná se vlastně o přehled toho, co se nepodařilo a co se nedaří. Máme zato, že předkládané problémy je třeba řešit aktuálně a přednostně. Přes písemný dotaz i ústní jednání s panem starostou jsme se nedozvě­děli o tom, kdo byl do této chvíle zodpovědný za plnění toho kterého úkolu a kdo jej měl v agendě k vyřízení. Především však nebyl splněn náš legitimní požadavek, ke každému problému předložit jasnou představu dalšího postupu, doplněnou o osobu zodpovědnou za splnění úkolu a termín stanovený pro jeho splnění. Návrhy usnesení, které zastupitelstvu před­kládáme tedy nahrazují práci vedení obce a pokouší se formulovat další postup, určit zodpo­vědnost za plnění úkolu i termín pro splnění.

To, co předkládáme sahá daleko za hranici role, kterou má plnit opozice, dáváme proto na zváženou, zda vedení, které neumí pojmenovat problémy, nebo v lepším případě před nimi uhýbá, má ještě důvěru zastupitelstva.

Program

1. Zahájení mimořádného zasedání zastupitelstva městské části Zbraslav

 

2. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu

Návrhová komise: Jiří Ryba, Vladimír Hilgart, Michal Stieber

Ověřovatelé zápisu: Richard Daněk, Karel Tejkal

 

3. Zpráva o splnění úkolů vyplývajících z usnesení 9. a 10. zasedání zastupitelstva městské části Zbraslav

Zprávu přednese:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav vyjadřuje souhlas/nesouhlas se splněním usnesení.

 

4. Správa domu s pečovatelskou službou

Stavba a následné uvedení DPS do provozu je pro městskou část významnou skutečností. Zastupitelstvo mělo být průběžně informováno o všem, co se této stavby týká, například o pokládání základního kamene, o průběhu výstavby, o přípravě konkurzu na provozovatele. Zastupitelstvu měl být předložen projekt, ale i zpráva ze služební cesty členů vedení obce.

Dále je nutné, aby proběhlo regulérní výběrové řízení na provozovatele, byla zřízena pro tento účel komise, byla zpracována kritéria poměřující rentabilitu, byl předložen návrh smlouvy pro provozovatele apod. Ohledně koncepce domu a způsobu jeho správy nebyly poskytnuty podrobné informace a navíc tento problém vyhrotil vztahy mezi radou a komisí zdravotní a sociální (viz zápis z jednání opozičních zastupitelů s komisí sociální zdravotní dne 4. ledna 2004). Rada MČ nemusí vždy respektovat názor komise, avšak neschopnost obhájit svůj postoj a špatná komunikace s komisí je velkou chybou. Členové komise ve svém volném čase nashromáždili řadu podnětným materiálů týkajících se DPS a mají též dosud neoceněné zásluhy na tom, že dům s pečovatelskou službou vůbec na Zbraslavi vzniká.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva, které se týká DPS vykazuje formální vadu – chybí termín určený pro jeho splnění tak, jak to vyžaduje platný Jednací řád zastupitelstva.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav doplňuje usnesení P 9 106 03 „Ukládá radě MČ zpracovat ucelenou zprávu k ekonomice provozu a rozsahu poskytovaných služeb v DPS“, a to v termín do konce února 2004.

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá starostovi předložit ucelenou zprávu o DPS k projednání a schválení zastupitelstvem v termínu do konce března 2004.

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá starostovi zřídit komisi pro výběrové řízení na provozovatele DPS ve složení: dva zástupci úřadu MČ, dva zastupitelé, dva členové komise sociální zdravotní a lékař, a to v termínu do konce března 2004 a předložit návrh personálního obsazení komise ke schválení zastupitelstvu.

Zastupitelstvo městské části Zbraslav dále ukládá radě MČ přednést na každém dalším veřejném zasedání zastupitelstva zprávu o aktuální situaci ohledně DPS.

Zastupitelstvo městské části Zbraslav dále ukládá starostovi MČ zpracovat písemnou zprávu pro zastupitele o služební cestě podniknuté s cílem seznámit se s DPS v Hamburku.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

5. Způsob přijímání osob do domu s pečovatelskou službou

Komise sociální a zdravotní předala na podzim roku 2003 podklady a návrhy ve věci zřízení přijímací komise, jejího obsazení a tvorby dotazníků pro přijímané osoby. Zastupitelstvo však v této věci doposud neobdrželo žádnou informaci a ani komise neví, kdo připravuje způsob přijímání osob do DPS, podle jakých kritérii a kdy bude tento problém předložen k projednání zastupitelstvu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ připravit komplexní materiál týkající se přijímání osob do domu s pečovatelskou službou a předložit jej k projednání a odsouhlasení zastupitelstvu, a to v termínu do konce března 2004.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

6. Další postup při prodeji bytů

Na základě zkušenosti se zbytečnými průtahy v dalším postupu prodeje bytů ve vlastnictví MČ Zbraslav, které muselo řešit zastupitelstvo zvláštním usnesením (P 10 119 03, jež uložilo starostovi odeslat průvodní dopis MHMP do 15. prosince 2003), je zřejmé, že je třeba organizovat další postup přehledně a systematicky. Je třeba, aby zastupitelé měli nad dalším postupem při prodeji bytů kontrolu a mohli sledovat, zda jsou pněny jednotlivých fáze v časové posloupnosti stanovené schválenými „zásadami“. Zdárné dokončení prodeje bytů je záležitost mimořádné důležitosti a významu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá starostovi zpracovat časový harmonogram dalšího postupu při prodeji bytů podle schválených zásad (usnesení č. 8 105 03) a předložit jej ke schválení na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

7. Teze rozpočtu a stanovení rozpočtových priorit

Jsme opakovaně ujišťováni, že rozpočet je udržovací, a tudíž je zbytečné jej podrobně zkou­mat. Nicméně v loňském „udržovacím“ rozpočtu se našlo 750 tisíc na nákup aut pro městskou část i 200 tisíc na fond kultury a sportu. Navíc letos očekáváme první mimořádné příjmy z prodeje bytů. Jsme toho názoru, že nepředložení tezí rozpočtu k diskusi zastupitelům ještě před zahájením práce Rozpočtového výboru na návrhu rozpočtu pro rok 2004 je chybou a mohlo by způsobit, že rozpočet nebude napoprvé přijat. Připomínáme, že v loňském roce taková situace nastala.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá Rozpočtovému výboru zorganizovat rozšířené jednání, na které budou pozváni všichni zastupitelé, při kterém se projednají teze rozpočtu, ze kterých bude vycházet další práce na rozpočtu.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

8. Absence plánu činnosti rady MČ a úřadu MČ pro rok 2004 a stanovení priorit

Nechceme, aby došlo k opakování situace roku 2003, kdy nebyl za celý rok předložen plán práce. Žádáme o jeho předložení spolu s výčtem priorit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ předložit na dalším řádném zasedání zastupitelstva plán činnosti rady a úřadu MČ ke schválení zastupitelstvem. Plán bude obsahovat výčet priorit stanovených pro rok 2004.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

9. Investiční výdaje roku 2004

Na jednáních zastupitelstva hodiny projednáváme použití několika tisíc korun, o zaměření investičních výdajů pro rok 2004 ve výši několika miliónů se dozvídáme jen náhodou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá starostovi, aby předložil na dalším řádném zasedání zastupitelstva písemný rozklad postupu zadání a tvorby plánu investičních výdajů spolu s časovým plánem a informací o tom, kdo rozhodl o zaměření investičních výdajů (účelových dotacích) pro rok 2004.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

10. Plánování investičních výdajů pro rok 2005

Je nutné, aby zastupitelstvo mělo možnost projednat plán investičních výdajů pro rok 2005, případně výhled na zbytek volebního období. Dále je třeba splnit usnesení zastupitelstva o tom, že mimořádné příjmy z prodeje bytů budou použity ve prospěch několika konkrétních projektů.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ, aby ve lhůtě do konce dubna 2004 předložila jako bod programu veřejného zasedání zastupitelstva plán investičních výdajů pro rok 2005 a výhled pro zbytek volebního období.

Dále zastupitelstvo radě MČ ukládá předložit zastupitelstvu k projednání plán příjmů a výdajů vztahujících se k prodeji bytů ve vlastnictví MČ Zbraslav v termínu do konce května 2004.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

11. Zpráva o hospodaření s obecními byty za rok 2003

Opoziční zastupitelé požadovali v roce 2003 předložení zprávy o hospodaření s obecními byty. Zpráva nebyla doposud předložena. V souvislosti s prací komise „pro privatizaci“ se objevily některé nesrovnalosti s financováním oprav domů ve vlastnictví městské části. Několikrát jsme slyšeli názor vedení obce, že není rentabilní spravovat byty vlastní organizací.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ, aby na nejbližším řádném veřejném zasedání zastupitelstva předložila k projednání a schválení Zprávu o hospodaření s obecními byty za rok 2003.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

12. Revize nakládání s majetkem obce

Opakovaně se objevuje požadavek dohledání a revize uzavřených smluv na pronájem obecního majetku a požadavek revize stávajícího využívání budov ve vlastnictví MČ Zbraslav.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ předložit Kontrolnímu výboru ve lhůtě do konce května 2004 jednotlivé uzavřené smlouvy na pronájem obecního majetku spolu s posouzením jejich výhodnosti pro obec a s písemnou analýzou stávajícího využívání budov ve vlastnictví MČ Zbraslav.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

13. Rekonstrukce domu U Malé řeky čp. 626

O rekonstrukci domu U Malé řeky čp. 626 rozhodla rada MČ s tím, že se jedná o dům v majetku městské části poškozený povodní a je třeba jej rekonstruovat. Financování této rekonstrukce probíhalo na několik etap. Při projednávání této akce na veřejném zasedání zastupitelstva byly vzneseny pochybnosti o jejím smyslu a celkové koncepci. Rada městské části by měla při příležitosti kolaudace doložit, že její záměr byl správný i rentabilní. V souvislosti s touto stavbou se mluvilo o vybudování městské zahrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ přizvat na kolaudaci domu U Malé řeky čp. 626 zástupce Stavební komise a dále ji ukládá sestavit písemný přehled finančních nákladů rekonstrukce a předat jej na vědomí v termínu shodném s termínem kolaudace zastupitelům.

Dále zastupitelstvo radě MČ ukládá předložit zastupitelstvu k posouzení provozní řád městské zahrady za domem U Malé řeky čp. 626, a to v termínu shodném s kolaudací tohoto domu.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

14. Kanalizace v Lahovičkách

Výstavba kanalizace v Lahvičkách představuje opakovaný a oprávněný požadavek, který byl v průběhu roku vznášen na veřejných zasedáních zastupitelstva. Navíc se jedná o část obce poškozenou povodní, která řeší i řadu jiných vážných problémů. Žádáme o zařazení výstavby kanalizace v Lahovičkách mezi priority investičních výdajů roku 2004 a plánu práce rady MČ.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ připravit materiál, který bude obsahovat výčet kroků vedoucích k zajištění výstavby kanalizace doplněný o časový plán a osobu zodpovědnou za vedení agendy v této záležitosti. Materiál bude předán na vědomí zastupitelům do konce března 2003.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

15. Výroční zprávy komisí a výborů

Komise a výbory představují místo, kde se odehrává skutečná práce samosprávy. Je proto velmi důležité, aby komise a výbory pracovaly a aby o jejich práci byl přehled. Složení účtů prostřednictvím roční písemné zprávy je samozřejmostí, kterou splnily všechny komise a vý­bory, které řídí opozice. Zpráva stavební komise a kontrolního výboru dokonce již vyšla ve Zbraslavských novinách. Komise a výbory řízené vládnoucí koalicí toto nepsané pravidlo ignorují.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části ukládá předsedům školské komise a finančního výboru přednést na příštím řádném zasedání zastupitelstva zprávu o činnosti za rok 2003 a současně ji v písemné podobě předložit do Zbraslavských novin.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

16. Rozhodnutí o investici do MŠ Nad Parkem

Rozhodnutí o investici do MŠ Nad Parkem ve výši několik miliónů provedla rada MČ. Jednalo se o sponzorské prostředky, avšak konečná investice zůstane majetkem MČ. Je tedy zřejmé, že rozhodovací pravomoc rady v této věci není až tak samozřejmá.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ, aby ve lhůtě do konce února 2004 předložila všem zastupitelům písemný materiál obsahující podklady, podle kterých bylo rozhodnuto o umístění této investice a ekonomickou rozvahu, o kterou se její rozhodnutí opírá.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

17. Koncepce zbraslavského školství

Probíhající a plánované investice do škol a mateřských školek bez předchozí formulace koncepce školství, bez předchozího posouzení využití stávajících škol, bez posouzení rozmístění školek apod. považujeme za hrubou chybu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ, aby ve lhůtě do konce dubna předložila na veřejném zasedání zastupitelstva k projednání návrh koncepce zbraslavského školství pro jednotlivé stupně škol, doplněný o možnost podpory či zřízení mateřského centra (rozšířená péče o předškolní děti) a o analýzu využívání stávajících školních budov.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

18. Aktuální situace zdravotního střediska

Přes opakovaná ujištění, že se změnou vlastníka budovy zdravotního střediska nedojde k ohrožení základní zdravotní péče, obdrželi lékaři v prosinci 2003 návrh termínované dvouleté smlouvy. Jedná se o zjevný nátlak současného vlastníka budovy na opuštění ordinací. Jde o alarmující situaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ seznámit se aktuálním stavem zdravotního střediska a podat v této věci zprávu na příštím řádném zasedání zastupitelstva.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

19. Práce komise pověřené přípravou koncepce zbraslavského zdravotnictví

V polovině roku 2003 byla ustanovena komise, cílem jejíž práce bylo vytvoření koncepce zbraslavského zdravotnictví, která však nepracuje. Žádáme o vysvětlení, proč komise nezačala pracovat a dále žádáme o předložení návrhu koncepce zbraslavského zdravotnictví, případně o návrh aktuálního řešení, které by zamezilo nestabilitě zbraslavského zdravotnictví.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ „oživit práci“ ustavené komise a spolu s ní vypracovat návrh koncepce zbraslavského zdravotnictví a předložit jej zastupitelstvu k projednání v termínu do konce května 2004.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

20. Další postup tvorby koncepce rozvoje městské části

Tolerovali jsme nesplnění usnesení zastupitelstva, které určilo termín pro předložení koncepce rozvoje městské části na 30. září 2003. Došlo ke zbytečné časové ztrátě, proto žádáme o předložení časového harmonogramu pro zpracování koncepce rozvoje a stanovení osobní zodpovědnost za tento úkol. Na prosincovém jednání zastupitelstva bylo zřejmé, že návrh pana starosty nemá oporu ani mezi zastupiteli vládní koalice.

Dozvěděli jsme se od pana starosty, že je ve spojení s doc. Wokounem, který je odborníkem na tvorbu programu rozvoje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ sestavit pracovní skupinu, která se spojí s doc. Wokounem a připraví k tématu seminář nejdéle do konce března 2004, na kterém představí pracovní verzi koncepce rozvoje včetně stanovení strategických cílů.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

21. Nedostatky ve smlouvách, které uzavírá městská část

Kontrolní výbor zjistil v roce 2003 vážné nedostatky v uzavíraných smlouvách (kuriozitu představuje uzavřený dodatek k neexistující smlouvě). Žádáme informaci o tom, jakým způsobem bude zjednána účinná náprava.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ připravit materiál týkající se uzavírání smluv, ze kterého by bylo patrné, kdo nese zodpovědnost za podobu smluv a jak je zajišťován právní servis spolu s vyhodnocením jeho dostupnosti a kvality (pojištění advokáta). Tento materiál předloží rada MČ kontrolnímu výboru do konce března 2004.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

22. Nesoulad některých usnesení rady MČ se zákonem

Kontrolní výbor zjistil v roce 2003 u některých usnesení rady MČ jejich nesoulad se zákonem, v některých případech dokonce i následný pokus rady o nápravu byl opět v rozporu se zákonem. Žádáme zprávu, zda jsou již všechna dosavadní pochybení odstraněna a informaci o tom, jaká preventivní opatření byla podniknuta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ připravit zprávu obsahující dotčená usnesení, která nebyla v souladu se zákonem a k nim doplnit popis postupu zjednané nápravy. Tento materiál předloží rada MČ kontrolnímu výboru do konce března 2004.

Zastupitelstvo městské části Zbraslav dále ukládá starostovi připravit plán školení právního minima pro členy rady a určené pracovníky úřadu MČ a to v termínu do konce března 2004.

 

23. Absence zadání urbanistické studie pro volné plochy v Slunečního města

V průběhu roku 2003 byla několikrát projednávána na jednáních zastupitelstva nutnost zadat urbanistickou studii pro nezastavěné plochy Slunečního města a funkčně a prostorově navazující prostory. Opakovaně jsme požadovali vypracování urbanistické studie, která definuje nezastavěné a zanedbané plochy z hlediska jejich funkce a využití i zapracování výsledků studie do rozvojového plánu MČ. V této věci zastupitelstvo odsouhlasilo usnesení, které se však nedostalo do zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ připravit ve spolupráci se stavební komisí zadání pro vypracování urbanistické studie, která definuje nezastavěné a zanedbané plochy z hlediska jejich funkce a využití. Na základě formulovaného zadání rada MČ vybere odbornou firmu a pověří ji vyhotovením studie, a to v termínu do konce dubna 2004.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

24. Urbanistická podoba Zahradního města

Zahradní město je dalším výrazným urbanistickým celkem, proto žádáme o veřejnou prezen­taci urbanistické a architektonické podoby Zahradního města.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ připravit veřejnou prezentaci urba­nistické a architektonické podoby Zahradního města v termínu do konce dubna 2004.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

25. Řešení rozvojových ploch a zanedbaných prostor městské části

Žádáme o předložení harmonogramu jednotlivých kroků vedoucích ke zpracování architekto­nického řešení rozvojových ploch a vzniku regulačního plánu. Toto téma bylo veřejně deba­továno na známé akci DUEL v roce 2002, které se aktivně zúčastnil i současný starosta – jedním z výsledků duelu je většinový názor architektonicky zpracovat rozvojové plochy a vytvořit pro ně regulační plán. O této důležité problematice týkající s rozvoje městské části, bohužel v roce 2003 nepadlo ani slovo. Je třeba urychleně napravit vzniklou chybu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ předložit zastupitelům na vědomí harmonogram jednotlivých kroků vedoucích ke zpracování architektonického řešení rozvojových ploch a ke vzniku regulačního plánu, a to v termínu do konce května 2004.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

 

26. Zbraslavské náměstí

Panuje shoda v tom, že Zbraslavské náměstí si vyžaduje změny a úpravy a že je v současné podobě špatnou vizitkou městské části. V roce 2003 došlo k odstranění nevhodných provi­zorních staveb na náměstí, ale další postup ve směru skutečné revitalizace ústředního občan­ského prostoru města není známý. Žádáme proto o předložení harmonogramu jednotlivých kroků vedoucích k revitalizaci Zbraslavského náměstí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ předložit zastupitelům na vědomí harmonogram jednotlivých kroků vedoucích k revitalizaci Zbraslavského náměstí, a to v termínu do konce března 2004.

Dále zastupitelstvo ukládá v této věci radě MČ předložit stavební komisi rozklad týkající se možnosti vypsání veřejné soutěže na náměstí, a to v termínu do konce dubna 2004.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

27. Zbraslavské noviny

Zbraslavské noviny neposkytují nezávislý informační servis na politické dění v obci, naopak projevují tendenci prostřednictvím komentářů, výběrem zpráv a jejich řazením protěžovat jedno politické uskupení (Sdružení nezávislých). Redakce též zavádí cenzuru na diskusní příspěvky o problémech místní politiky. Dosavadní způsob kontroly nad novinami prostřed­nictvím možnosti návštěv zastupitelů na redakčních radách se neosvědčil.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá starostovi MČ rozšířit redakční radu ZN o zastu­pitele dalších politických uskupení.

Zastupitelstvo městské části Zbraslav dále ukládá starostovi MČ, jako představiteli vyda­vatele, zavést do novin občasnou rubriku Z práce zastupitelů, do které budou moci zastupitelé bez omezení přispívat. Příspěvky v této rubriky nebudou doplňovány komentářem, ale informací, že články obsažené v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

28. Špatná kvalita zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva a z jednání rady

Opakují se odůvodněně výtky ke kvalitě zápisů. Zápisy obsahují formální chyby, nepřesné formulace nepostihující meritum projednávané věci, chybí zápisy některých pasáží jednání i závěrečných usnesení zastupitelstva. V zápisech z jednání rady chybí fotokopie podkladů, podle kterých rada rozhodla. Zápisy nejsou vyhotovovány v zákonem předepsané lhůtě.

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva není dosud ověřen: ověřovatel zápisu odmítl zápis ověřit pro jeho formální chyby a nepřesné formulace nepostihující obsah projednávané záležitosti. Ani ústní jednání s pořizovatelkou zápisu nevedlo ke shodě v názoru na požadovanou kvalitu zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá starostovi MČ zajistit vyhotovování zápisů v požadované kvalitě, to znamená bez formálních chyb, se všemi zákonnými náležitostmi a s tím, že bude zachycen průběh rozpravy, přesně tak, jak to ukládá § 17 Jednacího řádu.

Dále zastupitelstvo ukládá starostovi archivovat zvukové záznamy jednání veřejných zasedání zastupitelstva na CD.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

29. Znalost jednacího řádu a zodpovídání písemných dotazů občanů a zastupitelů

Na podzim roku 2003 byl pozměněn Jednací řád zastupitelstva. Na základě změn se zavedly Interpelace občanů a zastupitelů a jednání byla omezena na pět hodin. Ve způsobu odpovídání na dotazy panují jisté nejasnosti. Pan starosta je toho názoru, že dotaz, který byl sice podán písemně, ale nebyl přednesen na veřejném jednání ústně, nebude zodpovídán. Případné nedokončené jednání přesouvané na následující den je pravděpodobně nepraktické řešení, respektive zastupitelé i občané by měli vzít v úvahu, že jednání zastupitelstva se může roztáhnout do dvou po sobě následujících dnů.

Dále je nutné, aby tajemnice úřadu plnila svoji roli a byla tím, kdo zná Jednací řád dopodro­bna a aby nedovolila opakování situace, kdy je Jednací řád porušován - jako kupříkladu při ustanovení výboru pro řešení koncepce zdravotnictví, které muselo být anulováno z formálních důvodů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá starostovi MČ předložit kontrolnímu výboru ve lhůtě do konce března 2004 písemný přehledu o zodpovídaných dotazech podaných v bodě interpelace na posledních třech jednáních zastupitelstva (tj. 8., 9. a 10.), a to vždy společně s poskytnutou odpovědí.

Dále zastupitelstvo ukládá starostovi informovat o změnách v Jednacím řádu a o důsledcích těchto změn v nejbližším čísle Zbraslavských novin.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

30. Podmínky pro práci zastupitelů

Na počátku roku 2003 se opoziční zastupitelé obrátili písemně na pana starostu, aby jim umožnil využívat kancelář v prvním patře budovy radnice jednou týdně odpoledne, dále jej žádali o možnost využívat počítač a o další drobnosti umožňující práci zastupitelů a jejich kontakt s občany. Doposud nic z toho nebylo splněno. Opozice musela v průběhu roku 2003 pracovat v provizorních podmínkách, přesto odvedla kus potřebné práce. Do budoucna však žádá zajištění „materiálního zázemí“ pro svou práci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části ukládá starostovi městské části, aby do konce února splnil požadavky opozice na zajištění zázemí pro její práci v takovém rozsahu, jak o to písemně v roce 2003 opoziční zastupitelé požádali.

Navrhujeme jmenovité hlasování.

 

31. Informační systém městské části

Městská část Zbraslav nemá vybudován informační systém, přestože kroky v této záležitosti byly v minulosti již učiněny. Neexistenci informačního systému považujeme za vážný han­dicap, který je možné vcelku jednoduše odstranit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Zbraslav ukládá radě MČ předložit ve lhůtě do konce března 2004 zastupitelům harmonogram etap vedoucích k postupnému vytvoření uceleného infor­mačního systému městské části.

 

 

32. Hlasování o důvěře

Rozmýšleli jsme se dlouho, zda navrhnout hlasování o důvěře. Pokud bychom však takovýto návrh nepodali, znamenalo by to, že souhlasíme se současným stavem. Říkali bychom tím: „Ano i takhle se to dá dělat“. My však máme zato, že se věci mohou i mají dělat jinak a lépe.

Pokud bychom nenavrhli hlasování o důvěře, znamenalo by to, že souhlasíme s obcházením řady problémů, že souhlasíme s budováním slepých uliček (jakých jsme byli kupříkladu svědky v minulém roce při jednání o prodeji bytů, anebo letos ohledně domu s pečovatelskou službou). Současné vedení nedokáže spojovat občany zajímající se o dění v obci, v řadě případů je naopak rozděluje, nedokáže projevit úctu k mrtvým (neúčast na pietním aktu 4. května v Lahovičkách) i živým (neúčast na předvánočním setkání s občany).

To jsou důvody, které nás vedou k návrhu hlasování o důvěře. Jedná se pro nás o významný akt symbolické hodnoty, a to, jak bylo naznačeno výše, bez ohledu na jeho výsledek. Nechceme totiž, abychom byli spojováni s nedbalostí, liknavostí a s obcházením problémů a s povýšeným jednáním.

 

Navrhujeme tajné hlasování o důvěře k vedení městské části Zbraslav.

Návrh usnesení: Vedení městské části Zbraslav má/nemá důvěru zastupitelstva.

 

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí