Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
veterina.jpg, 9,4kB

Kalendář

2004-0
Článek

Vážený pane starosto,

předkládáme Vám přehled nejzávažnějších problémů, před kterými stojí městská část Zbraslav na počátku roku 2004. Přehled vychází z upozornění a připomínek občanů, kteří se na nás obrací, z návrhů předsedkyně komise sociální a zdravotní, předsedy komise stavební, ze závěrečné zprávy kontrolního a „povodňového“ výboru.

Problémy jsou pojmenovány a popsány v krátké anotaci, jejich pořadí je čistě náhodné, všechny uvedené problémy mají stejnou váhu důležitosti. Seznam je dlouhý a obsáhlý, neboť řada problémů vznikla v důsledku necitlivosti k potížím města, liknavostí nebo špatně zvoleným postupem při dosavadním řešení. Některé z problémů se objevovaly opakovaně na programu jednání zastupitelstva v roce 2003 nebo jsou obsaženy v závěrečných zprávách komisí a výborů. Jedná se vlastně o přehled toho, co se nepodařilo a co se nedaří.

V seznamu uvedené problémy je třeba řešit aktuálně a přednostně, proto chceme vědět kdo byl do této chvíle zodpovědný za plnění úkolu a kdo jej měl v agendě k vyřízení - chceme znát osobní zodpovědnost. Dále chceme, abyste ke každému problému předložil svoji představu dalšího postupu, doplnil osobu zodpovědnou za splnění úkolu a termín, který pro splnění stanovujete.

Žádáme Vás o podrobnou písemnou zprávu, která bude obsahovat výše uvedené údaje a která by mohla obnovit narušenou důvěru občanů i opozice vůči schopnostem nového vedení vypořádat se s vážnými aktuálními problémy. Počítáme s ústním jednáním v pondělí 19. ledna. Písemnou zprávu očekáváme v termínu do pátku 23. ledna. Vymiňujeme si posoudit hodnověrnost ústně poskytnutých záruk i písemného materiálu. Pokud nás Vaše odpovědi neuspokojí, budeme žádat svolání mimořádného zasedání zastupitelstva.

Pro jednání dne 19. ledna, prosím, přizvěte i pana místostarostu Filipa Touška.

 

Se srdečnými pozdravy

Ondřej Hofmeister, Soňa Hasenkopfová, Jiří Ryba

 

 


Problémy, před kterými stojí městská část Zbraslav na počátku roku 2004

Problém č. 1: Správa domu s pečovatelskou službou

Žádáme věcné a logické zdůvodnění skutečnosti, proč neproběhlo výběrové řízení na provozovatele, chceme posoudit zvolená kritéria, která měří rentabilitu Vámi zvolené varianty svěřit správu domu organizaci Samaritánů. Žádáme Vás o předložení navrhované smlouvy pro provozovatele. Chceme znát věcné důvody odmítnutí modelu správy, jaký je například uplatňován v Letňanech, kdy správci DPS je poskytnut služební byt a v DPS pracuje diplomovaná sestra či řešení, které funguje v Lysolajích, kde obec zřídila příspěvkovou organizaci.

 

Problém č. 2: Způsob přijímání osob do domu s pečovatelskou službou

Žádáme informaci o tom, jak bylo naloženo s podklady a návrhy komise sociální a zdravotní ve věci zřízení přijímací komise, jejího obsazení a tvorby dotazníků pro přijímané osoby. Chceme vědět, kdo připravuje způsob přijímání osob do DPS, podle jakých kritérii a kdy bud tento problém předložen k projednání zastupitelstvu. Chceme vědět, proč nejsou zastupitelé informování v této věci, proč dosud neobdrželi jedinou informaci týkající se DPS, a to včetně informace o pokládání základního kamene, o průběhu výstavby, o pořádání konkurzu na provozovatele, proč nebyl předložen projekt apod.

 

Problém č. 3: Absence plánu činnosti rady MČ a úřadu MČ pro rok 2004 a stanovení priorit

Nechceme, aby došlo k opakování situace roku 2003, kdy nebyl za celý rok předložen plán práce. Žádáme o informaci, kdy bude plán spolu s výčtem priorit předložen.

 

Problém č. 4: Postup tvorby koncepce rozvoje městské části

Tolerovali jsme nesplnění usnesení zastupitelstva, které určilo termín pro předložení koncepce rozvoje městské části na 30. září 2003. Došlo ke zbytečné časové ztrátě, proto žádáme o předložení časového harmonogramu pro zpracování koncepce rozvoje a stanovení osobní zodpovědnost za tento úkol.

 

Problém č. 5: Teze rozpočtu a stanovení rozpočtových priorit

Žádáme o předložení tezí rozpočtu k diskusi zastupitelům ještě před zahájením práce Rozpočtového výboru na návrhu rozpočtu pro rok 2004. Připomínáme, že v loňském roce nebyl rozpočet přijat při prvním projednávání a je zbytečné opakovat chybu jeho nedostatečné přípravy.

 

Problém č. 6: Investiční výdaje roku 2004

Na jednáních zastupitelstva hodiny projednáváme použití několika tisíc korun, o zaměření investičních výdajů pro rok 2004 ve výši několika desítek miliónů se dozvídáme jen náhodou. Žádáme informaci o tom, kdo a kdy rozhodl o použití investičních výdajů (účelových dotacích) pro rok 2004. Žádáme o projednání zacílení investic roku 2004 zastupitelstvem.

Problém č. 7: Rozhodnutí o investici do MŠ Nad parkem

Žádáme o předložení podkladů, podle kterých bylo rozhodnuto o umístění této investice a o předložení ekonomické rozvahy. Žádáme vysvětlení proč nebylo zastupitelstvo o celé věci řádně informováno.

Problém č. 8: Koncepce Zbraslavského školství

Žádáme o předložení koncepce zbraslavského školství pro jednotlivé stupně škol. Probíhající a plánované investice do škol a mateřských školek bez předchozí formulace koncepce školství, bez předchozího posouzení využití stávajících škol, bez posouzení rozmístění školek apod. je hrubou chybou. Žádáme o sdělení zda vedení MČ uvažuje o rozšíření péče o předškolní děti formou podpory či zřízení mateřského centra. V případě, že ne uveďte své důvody.

 

Problém č. 9: Plán pro investiční výdaje

Žádáme o předložení plánu investičních výdajů pro zbytek volebního období k projednání zastupitelům spolu s návrhem rozpočtu pro rok 2004. Žádáme, aby na plán investic navazovala přípravou projektů.

 

Problém č. 10: Kanalizace v Lahovičkách

Žádáme o zařazení kanalizace v Lahovičkách mezi priority investičních výdajů roku 2004.

 

Problém č. 11: Nekvalitní zápisy z jednání rady a veřejných jednání zastupitelstva

Opakují se odůvodněně výtky ke kvalitě zápisů. Zápisy obsahují formální chyby, nepřesné formulace nepostihující meritum projednávané věci, chybí zápisy některých pasáží jednání i závěrečných usnesení zastupitelstva. V zápisech z jednání rady chybí fotokopie podkladů, podle kterých rada rozhodla. Zápisy nejsou vyhotovovány v zákonem předepsané lhůtě.

Navrhněte způsob, jak odstranit tyto opakované nedostatky.

 

Problém č. 12: Veřejná prezentace dálničního okruhu

Již několikrát byl překročen termín pro veřejnou prezentaci. Žádáme o stanovení prvního možného termínu pro prezentaci a o zajištění informovanosti veřejnosti o tomto termínu.

 

Problém č. 13: Aktuální situace zdravotního střediska

Přes opakovaná ujištění, že se změnou vlastníka budovy Zdravotního střediska nedojde k ohrožení základní zdravotní péče, obdrželi lékaři v prosinci 2003 návrh termínované dvouleté smlouvy. Jedná se o zjevný nátlak současného vlastníka budovy na opuštění ordinací. Jde o alarmující situaci. Žádáme o návrh řešení, které by zamezilo vzniklé nestabilitě ve zbraslavském zdravotnictví.

 

Problém č. 14: Práce komise pověřené přípravou koncepce zbraslavského zdravotnictví

V polovině roku 2003 byla ustanovena komise, cílem jejíž práce bylo vytvoření koncepce zbraslavského zdravotnictví, která však nepracuje. Žádáme o vysvětlení proč komise nezačala pracovat a dále žádáme o předložení návrhu koncepce zbraslavského zdravotnictví s určením osobní zodpovědnosti za splnění tohoto aktuálního úkolu.

 

Problém č. 15: Nedostatky ve smlouvách, které uzavírá městská část

Kontrolní výbor zjistil v roce 2003 vážné nedostatky v uzavíraných smlouvách. Žádáme informaci o tom, jakým způsobem bude zjednána účinná náprava.

 

 

 

Problém č. 16: Nesoulad některých usnesení rady MČ se zákonem

Kontrolní výbor zjistil v roce 2003 u některých usnesení rady MČ jejich nesoulad se zákonem. Žádáme zprávu, zda jsou již všechna tato pochybení odstraněna a informaci o tom, jaká preventivní opatření byla podniknuta.

 

Problém č. 17: Absence zadání urbanistické studie pro volné plochy v Slunečního města

Opakovaně byla v průběhu roku 2003 projednávána na jednáních zastupitelstva nutnost zadat urbanistickou studii pro nezastavěné plochy Slunečního města a funkčně a prostorově navazující prostory. Žádáme vypracování urbanistické studie, která definuje nezastavěné a zanedbané plochy z hlediska jejich funkce a využití. Dále požadujeme zapracování výsledků studie do rozvojového plánu MČ.

 

Problém č. 18: Urbanistická podoba Zahradního města

Žádáme o veřejnou prezentaci urbanistické a architektonické podoby Zahradního města.

 

Problém č. 19: Řešení rozvojových ploch a zanedbaných prostor městské části

Žádáme o předložení harmonogramu jednotlivých kroků vedoucích ke zpracování architektonického řešení rozvojových ploch a vzniku regulačního plánu.

 

Problém č. 20: Zbraslavské náměstí

Žádáme o předložení harmonogramu jednotlivých kroků vedoucích k revitalizaci Zbraslavského náměstí.

 

Problém č. 21: Zbraslavské noviny

Žádáme o kroky vedoucí k zamezení zneužívání Zbraslavských novin k protěžování jednoho politického uskupení (Sdružení nezávislých) a o zamezení cenzury na diskusní příspěvky o problémech místní politiky.

 

Problém č. 22: Zodpovídání písemných dotazů občanů a zastupitelů

Žádáme o poskytnutí přehledu všech písemných dotazů podaných v bodě interpelace na posledních třech jednáních zastupitelstva, a to vždy společně s poskytnutou odpovědí. Některé dotazy nebyly vyřízeny a je tedy  třeba ve věci zjednat nápravu.

 

Problém č. 23: Jednací řád zastupitelstva

Na podzim roku 2003 byl pozměněn jednací řád zastupitelstva. Žádáme o poskytnutí jeho aktuální podoby všem zastupitelům a o umístění jeho elektronické verze na internetové stránky.

 

Problém č. 24: Revize nakládání s majetkem obce

Žádáme o dohledání a revizi uzavřených smluv na pronájem obecního majetku - o posouzení jejich výhodnosti pro obec. Žádáme o revizi využívání budov ve vlastnictví MČ Zbraslav.

 

Problém č. 25: Informační systém

Žádáme o předložení harmonogramu kroků vedoucích k postupnému vytvoření uceleného informačního systému městské části.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí