Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
husqvarna.jpg, 8,1kB

Kalendář

2004-0
Článek

MČ Praha-Zbraslav
Využití objektu DPS a vybudování komplexu služeb pro seniory a hendikepované občany
 

Program řeší pomoc zejména sociálně slabým, dlouhodobě či krátkodobě nemocným a postiženým občanům, kteří se nemohou zapojit do standardního života. Kroky, které MČ navrhuje jsou nedílnou součástí moderní doby, zejména v rámci vstupu do EU, kdy sociálně slabý občan bude velmi rizikovým článkem, který je nutné chránit.

Vzhledem k předpokládanému stárnutí populace v tomto státě je záměrem MČ Praha - Zbraslav vybudovat pro své obyvatele komplexní systém služeb určených pro seniory. Záměrem MČ je stávající poskytované služby zachovat a rozšířit jejich rozsah a dostupnost tak, aby nebyly soustředěny pouze pro byty v DPS. Nově vybudovaný dům s pečovatelskou službou by měl umožnit zahájit realizaci tohoto programu. Náklady na uvedení projektu do provozu jsou vysoké. MČ Praha - Zbraslav požádala MHMP, odbor sociální péče a zdravotnictví, o dotaci na provoz služeb. Výsledkem bylo organizované jednání paní Korčiánové (ČSSD)na tomto odboru , která nedoporučila Mgr. Halové jakoukoliv formu financování rozsahu navrhovaných služeb. Z tohoto důvodu musí MČ vypracovat pravidla výběru na pronájem nebytových prostor a spolupráce s nestátními subjekty v objektu služeb tak, aby byl vzhledem k vysokým ekonomickým nákladům v co největší míře výše uvedený záměr splněn. Další možností financování zejména placených služeb jsou granty a dotace, které jsou přidělovány na základě vypracovaných projektů. Tyto projekty budou každoročně předkládány institucím k zařazení do programu sociální pomoci. Výsledkem by mělo být snížení nákladů za placené služby pro občany MČ Praha-Zbraslav.

 

Základní struktura Sociální a ošetřovatelské péče:

 

Obsah:

 1. Terénní pečovatelská služba
 2. Terénní ošetřovatelská služba
 3. Dům s pečovatelskou službou ( pravidla přidělování bytů )
 4. Středisko osobní hygieny
 5. Informační centrum zdravotnické pomoci
 6. Informační centrum sociální pomoci
 7. Denní stacionář
 8. Domácí hlídání seniorů a hendikepovaných lidí pomocí telekomunikačních služeb
 9. Stravování
 10. Pracoviště krizového štábu MČ Praha-Zbraslav

 1. Terénní pečovatelská služba: ( placeno klientem dle platných ceníků, ostatní MČ)

Jedná se o pečovatelskou službu, kterou upravuje zákon 182/1991 Sb., zejména pro seniory, kteří chtějí i při snížené soběstačnosti setrvat ve vlastní domácnosti, ve známém prostředí, ve kterém se cítí dobře.

  • Zabezpečuje péči o osobu občana, o jeho výživu a domácnost, kompenzována je zejména jeho snížená soběstačnost, prodlužování období relativně nezávislého života a oddalována nutnost ústavního zaopatření.
  • Služba je poskytována v domácnostech klientů  na návrh lékaře.
  • Rozsah pečovatelských služeb je shodný se službami v DPS ( Dům s pečovatelskou službou)
  • Centrum osobní hygieny je součástí pečovatelské služby

 

2. Terénní ošetřovatelská služba ( Placeno zdravotní pojišťovnou)

 

Domácí ošetřovatelská péče zajišťuje odborné ošetřovatelské úkony v bytech klientů a v DPS. Jedná se o úkony:

  • odběry biologického materiálu, ( krev, moč)
  • měření krevního tlaku
  • převazy ( bércové vředy, pooperační rány )
  • aplikace léčebné terapie (formou intramuskulární, subkutánní injekcí)
  • nácvik a zaučení aplikace inzulínu
  • bandáže nohou
  • rehabilitace ( rozpohybování pacientů po cévní příhodě mozkové)
  • dohled nad rehabilitací v rámci terapie při zlomeninách
  • nácvik chození s chodítkem  

 

Domácí ošetřovatelská péče se zavádí na návrh lékaře. Navazuje na nový způsob lékařské péče, tzv. jednodenní chirurgie, která se v rámci úsporných opatření ze strany zdravotních pojišťoven velmi rychle rozšiřuje po celé Evropě. Je určená všem věkovým skupinám. Pacientovi se nabízí možnost minimalizovat délku pobytu ve zdravotnickém zařízení a následné doléčení dokončit v kruhu rodinném, což významně zvyšuje efekt terapie. Ošetřovatelská služba se poskytuje nepřetržitě od 7:00 19:30. Úkony plně hradí zdravotní pojišťovny.

  

3. Dům s pečovatelskou službou

DPS je určen občanům, u kterých zdravotní stav či jiné omezení vyžaduje pečovatelskou službu, a podmínky bydlení nevyhovují pro činnost domácí pečovatelské služby. Podle programu podpory výstavby domu s pečovatelskou službou spolu s bydlením se musí poskytovat sociální a zdravotní služby podle individuálních potřeb nájemců a jejich dostupnost musí být zajištěna 24 hod. denně. Pro umístění do pečovatelského domu musí žadatel splnit základní podmínky, a to získání co nejvíce bodů v tzv. bodovém hodnocení o přidělení bytu v DPS.

 Vybavení bytu v DPS je srovnatelné s vybavením bytu I. kategorie. Služby jsou poskytovány stejnou formou v rámci domácí pečovatelské a ošetřovatelské péče. Jediným rozdílem je soustředěnost občanů, kteří chtějí tyto služby využívat, do jednoho objektu. Při umístění je podepsána smlouva o užívání bytu na dobu neurčitou a předepsán předpis zálohových plateb. Každý rok je nájemníkům předloženo vyúčtování služeb. Tuto činnost bude provádět DS Zbraslav.

 

 

Návrh bodového hodnocení žádosti o přidělení bytu v DPS

Č.

Parametr pro posouzení

Skutečnost parametru

Bodové ohodnocení

1

Sociální situace

žije sám
žije ve společné domácnosti

10
0

2

Trvalé bydliště

Má trvalé bydliště Praha-Zbraslav, Lipence
Má trvalé bydliště Praha 16
Má trvalé bydliště Praha hl. město
Má trvalé bydliště jinde

10
5
2
0

3

Využíval pečovatelskou službu minimálně od r. 2003

Nákup, obědy, úklid domácnosti
Pedikúra, masáže
Ostatní
Nevyužíval

8
3
3
0

4

Jakou kategorii bytu v současné době využívá

I. kategorie
II. kategorie
III. – IV. kategorie

0
2
10

5

Umístění stávajícího bytu

V prvním patře a výše s výtahem
V prvním patře bez výt
ahu
V druhém patře bez výtahu
V třetím patře a výše
V přízemí

0
5
8
10

6

Ukončení nájmu v obecním bytě

Ano
Ne

5
0

7

Datum podání žádosti

Za každý dokončený rok po podání žádosti od roku 2004

1

       
       

 

Podmínkou pro získání bytu v DPS je vyhovující zdravotní stav žadatele. Společně s žádostí o byt v DPS je nutné předložit lékařské vyšetření, v kterém lékař posoudí, zda je klient schopen samostatného bydlení v DPS s využitím pečovatelské, případně ošetřovatelské domácí péče. Osoby, které nejsou schopny samostatného bydlení , musí žádat o umístění do zdravotnického či sociálního zařízení, které jsou na toto zařízeny. Informace a pomoc mohou občané hledat v informačním centru sociální pomoci.

 

Výběrová komise pro přidělení bytu v DPS

 

1. Zástupce ÚMČ Praha-Zbraslav

2. Zástupce sociálního odboru Praha 16

3. Zástupce zdravotní a sociální komise

4. Praktický lékař

5. Člen zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav

Odvolacím orgánem bude rada MČ Praha-Zbraslav

 

V rámci DPS MČ Praha-Zbraslav bude vybudováno celkem

1NP: 14 bytů pro jednu osobu
2 byty bezbariérové pro dvě osoby

2NP: 18 bytů pro jednu osobu

3NP: 9 bytů pro dvě osoby

 

Objekt služeb

Objekt služeb se skládá především z kuchyně a jídelny, kulturní místnosti, centra osobní hygieny a nebytových prostor k umístění ostatních služeb. Prostory lze pronajmout subjektu, který zajistí jednak nepřetržitý monitoring celého komplexu a jednak služby v rozsahu:
Domácí ošetřovatelská péče
Domácí monitoring
Informační centrum zdravotnické a sociální pomoci 24 hod. denně.

 

4. Středisko osobní hygieny (zdarma)

 V rámci DPS bude vybudováno středisko osobní hygieny, které bude sloužit pro občany MČ Praha Zbraslav a okolí. Středisko bude sloužit ke každodenní možnosti využívání koupelny a pedikúry pro občany, kterým domácí prostředí nedovoluje provádět základní potřeby celkové hygieny. Dále je určeno pro nemohoucí občany v péči rodinných příslušníků, kde není možnost této hygieny dosáhnout vlastními silami.  Na základě zákona 182/1991 Sb. jsou služby určeným občanům v rozsahu celkové osobní hygieny poskytovány zdarma.

 5. Informační centrum zdravotnické pomoci (zdarma)

Je nepřetržitá 24 hodinová služba, která je k dispozici všem občanům . Na tuto linku se mohou obrátit všichni, kteří potřebují okamžitě poradit v souvislos
ti s akutním zhoršením zdravotního stavu či jiného zdravotního omezení. Služba je napojena na záchranný systém hl.m. Prahy.

6. Informační centrum sociální pomoci (zdarma)

Poradenská činnost v oblasti sociální pomoci seniorům a tělesně postiženým občanům. V rámci této služby bude vybudována centrální databáze organizací poskytující tuto pomoc. Koordinátor tohoto pracoviště bude mít za úkol pomoci každému zájemci nalézt pomoc, jednak od státních úřadů, nebo od humanitárních organizací.

7. Denní stacionář pro dvě osoby ( Placeno klientem)

Celodenní a půldenní pobyty pro seniory, kteří potřebují pomoc druhé osoby, ale není nutná jejich hospitalizace, zahrnují celodenní aktivity (ruční práce., výtvarné činnosti, kondiční cvičení, poslech hudby a další činnosti dle přání klientů a možností centra), odpočinek, stravování včetně diet.

8. Domácí monitoring ( Placeno klientem)

Jedná se o zařízení, které se instaluje do bytu klienta. Zařízení slouží k okamžitému spojení klienta v případě jakékoliv nouze s operátorem operačního střediska. Domácí hlídání je služba placená klientem a slouží k prevenci strádání v době kdy je nutno přivolat okamžitou pomoc postiženému v osamělé domácnosti. Systém využívá telekomunikačních služeb. Obsluha ze strany klienta je velmi jednoduchá pomocí několika barevných tlačítek na přívěšku. Při aktivaci tlačítka je okamžitě navázáno spojení klienta s operátorem a to v kterékoliv místnosti celého bytu, dle instalované konfigurace zařízení. Po konsultaci operátor zhodnotí požadavky klientů. V případě ohrožení zdraví okamžitě vyšle skupinu Zdravotnické záchranné služby. Toto zařízení mohou využívat klienti žijící nejen na Zbraslavi, ale i v okolí ve svých domech či bytech.

 

9. Stravování ( Placeno klientem)

V rámci DPS bude provozována veřejná jídelna s kuchyní pro dospělé. Provozovatelem bude MČ Praha-Zbraslav. Jídelna bude vařit obědy jednak pro klienty DPS a ostatní veřejnost, která bude docházet do jídelny. Další možností bude rozvoz jídel do bytů či firem.

10. Pracoviště krizového štábu MČ Praha-Zbraslav

Vzhledem k technické vybavenosti domu služeb je vhodné v rámci operačního střediska informačních služeb vybudovat pracoviště krizového štábu MČ Praha-Zbraslav. Pracoviště bude v rámci stavby vybaveno náhradním zdrojem pro případ výpadku el. energie a bude napojeno do rádiové sítě pro případ výpadku telekomunikačních služeb.

Zkušenosti ukázaly absenci takového pracoviště v době povodní. Dle plánovaných regulí odpovídá MČ za řízení a koordinaci záchranných jednotek na území Zbraslavi. Toto pracoviště garantuje profesionální systém, který nás stejně čeká vybudovat. Pracoviště bude napojeno 24 hod. na krizový štáb hl.m. Prahy prostřednictvím operačního střediska, které bude zajišťovat informační centrum zdravotnické pomoci. V provozu bude pouze v době náhlé živelné události, nebo jakékoliv průmyslové havárie, která ohrožuje MČ Praha-Zbraslav.

 

Komentář:

DPS bude provozovat MČ Praha-Zbraslav. Nebytové prostory budou využity pro nestátní subjekty, které budou zajišťovat někteslužby v daném rozsahu. Platby těmto subjektům musí být koncipovány tak, aby byly z velké části pokryty z vybraných nájmů za nebytové prostory v DPS. K zajišťování některých služeb budou vyzvány nestátní subjekty, které takovéto služby již provozují, nebo jim postačí rozšířit určité spektrum provozu. Musí splňovat kvalifikační předpoklady určené ministerstvem zdravotnictví.

V současné době nelze nastavit bezplatný systém služeb. Některé služby jsou komerčního charakteru ( domácí monitoring, část pečovatelské služby, denní stacionář). V tomto případě si občan služby musí hradit, nebo doplácet. Nastavení tohoto systému, přinese jednak zřízení nových služeb na Zbraslavi a jednak rozšíření služeb stávajících.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí