Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
barabizna.jpg, 9,3kB

Kalendář

2004-0
Článek

Soubor připomínek

k „Návrhu vybudování komplexu sociálních služeb pro seniory a hendikepované občany“, (dále jen Návrh) který předkládá rada MČ Zbraslav k projednání zastupitelstvu dne 18. 2. 2004

Připomínky na základě dvou společných jednání opozice a členů komise sociální a zdravotní (4. ledna a 15. února), na základě debaty s autorem návrhu (11. února), na základě konzultace s pracovnicí Diakonie a s vedoucí odboru Sociálního a zdravotního Prahy 16 sestavil, uspořádal a komentářem opatřil Jiří Ryba.

 

A Formální nedostatky

A1  V Návrhu není jednotné pojmosloví.

  • bod č. 1 je v obsahu uveden jako terénní pečovatelská služba, v textu se však hovoří o domácí pečovatelské službě,
  • bod č. 2 je v obsahu uveden jako terénní ošetřovatelská služba, v textu se dále hovoří o domácí pečovatelské službě,
  • bod č. 8 v obsahu uvádí Domácí hlídání seniorů a hendikepovaných lidí pomocí telekomunikačních služeb, v textu je však bod č. 8 nazván Domácí monitoring,
  • část „Ekonomický náhled“ používá pojem operační středisko, v textu je však zmíněno pouze okrajově, a to pod bodem č. 8 Domácí monitoring.

Pojmová neujasněnost znemožňuje jednoznačnou interpretaci předloženého Návrhu. Navíc dochází ke směšování různých typů sociální péče.

Chybí specifikace činností operačního střediska (a odůvodnění jeho přímé souvislosti s provozováním DPS). Operační středisko je zmíněno fakticky jen ve dvou větách, přestože v ekonomickém náhledu vykazuje náklady ve výši 1 239 0000 – tato skutečnost musí nutně budit nedůvěru. Spoléhá se snad na ústní „obhajobu“a vysvětlení projektu? To by však též mělo být v textu někde zmíněno, například že se zastupitelstvu předkládá pouze pomocný text a veřejná debata je důležitější než písemný dokument. Myslím ale, že i kdyby byl zvolen takovýto postup, není to postup obvyklý.

A2  Nejsou očíslovány strany dokumentu.

Poukaz na formální nedostatky není projevem hledání chyb za každou cenu, ale dokládá kolik péče asi bylo věnováno přípravě dokumentu. Elementární formální nedostatky Návrhu nesvědčí o profesionalitě předkladatele. Neočíslované strany neumožňují dobrou orientaci v textu, pojmová neujasněnost mate čtenáře.

A3  Předkladatel nedoložil svou odbornou způsobilost.

Jde o závažné pochybení, neboť doložení kvalifikace, odborné praxe předkladatele a doporučení jsou naprostou samozřejmostí i podmínkou pro posuzování jakéhokoliv projektu a jeho kreditu.

A4  V Návrhu chybí seriózní odborné odkazy.

Odkazy typu „...tak jako v západních zemích“ apod. jsou z odborného hlediska nepřijatelné a pro posuzovatele irelevantní. Pokud má být celý Návrh věcným pojednáním pak věta „Pracoviště tohoto rozsahu se může stát modelem pro celou ČR.“ působí jako nepodložená planá výzva a samozřejmě prohlubuje nedůvěru čtenáře (v kontextu současné situace působí i komicky).

 

 

B Věcné nedostatky (Co by v Návrhu nemělo být a co v něm naopak chybí)

B1  Návrh mísí odborný postoj k problému s politickými názory autora.

Narážky a zmínky o paní Boženě Korčianové nemají v seriózním projektu co dělat a snižují jeho hodnotu.

B2  Návrh obsahuje irelevantní argumentaci.

Pasáž „...Musí být poukázáno na každého, kdo nerozvážně uškodí jakékoliv aktivitě lidí, kteří se snaží vybudovat stabilní projekt sociálních služeb.... můžeme vnímat jako výhrůžku každému, kdo by jej chtěl podrobit analýze - přitom je však předkládán za tímto účelem.

Jedná se o snahu nevhodně ovlivnit stanovisko posuzovatelů projektu, o projev nátlaku na zastupitele, o nepřípustnou politickou manipulaci.

B3  Pro zřízení pracoviště krizového štábu MČ Praha-Zbraslav v budově DPS není žádný objektivní důvod.

Návrh žádné argumenty ani neuvádí.

B4  Důvody uváděné ve prospěch zřízení operačního centra v budově jsou velmi diskutabilní.

B5  Chybí nástin dalšího postupu k zajištění realizace v Návrhu uváděných služeb.

B6  Chybí jasné stanovisko rady MČ k návrhu.

Rada MČ měla přiložit své stanovisko k Návrhu, uvést v něm výčet důvodů proč se přiklání právě k tomuto Návrhu a svoji představu, jak chce k dohodě nad Návrhem dospět, tedy jak ji chce politicky prosazovat. Dosavadní postup prosazování a obhajování řešení DPS je, řečeno velmi stručně, „nešťastný“.

Vedení obce mohlo například zpracování Návrhu zadat dvěma nezávislým odborníkům z oblasti poskytování sociálních služeb a provést oponentní řízení. To bych považoval za odpovídající postup, neboť v případě DPS a poskytování sociálních služeb jde o významnou záležitost a největší „událost“ na Zbraslavi za celá dlouhá léta.

Autor návrhu je totiž zaměstnancem úřadu MČ Zbraslav a současně pracuje i pro nestátní organizaci poskytující sociální a zdravotní služby, a tak je podle mého názoru nutné posoudit zda se v tomto případě nejedná o střet zájmů.

B7  Návrh neobsahuje představu o podobě správy a provozu vlastní DPS.

Nevíme zda se bude či nebude zřizovat nezisková příspěvková organizace, není předložena představa o personálním složení, chybí ekonomický rozklad provozu DPS a jeho dopad do aktuálního rozpočtu městské části v roce 2004.

Několik měsíců před dokončením stavby nejsou známy základní údaje pro jeho zprovoznění, nebyl proveden průzkum zájmu o bydlení v DPS, neexistuje alespoň základní kalkulace pro výpočet nájemného.

 

C Nevyjasněnosti ekonomické rozvahy

C1  Chybí komentář Ekonomického náhledu.

Z tohoto důvodu je velmi problematické se náhledem vůbec zabývat.

C2  Příjmy z pronájmu.

Návrh je postaven na principu pronájmu nebytových prostor nestátnímu subjektu – poskytovateli služeb s tím, že nájem (v Návrhu se mluví o objektu služeb) snižuje náklady, které by jinak rozpočet neunesl. Roční příjmy z pronájmu, pokud tabulce rozumím, jsou však v položce výdajů.

 

C3  Hrazení celkové ztráty

Celková roční ztráta jen za služby činí dle bilance Ekonomického náhledu 3 milióny korun, s tím že bude hrazena z grantů a dotací. Jde o zcela nerealistickou představu, tj. o možnost získat do několika měsíců granty a dotace ve výši 3 miliónů korun. Přístup ke grantům je velmi omezený a vedení obce v tomto směru, podle dosavadních informací, nevyvíjí aktivitu. O granty je třeba navíc žádat se značným předstihem.

C4  Chybí ekonomická rozvaha správy a údržby vlastního DPS, nákladů na provoz včetně rozpisu mzdových nákladů.

C5  Chybí ekonomická rozvaha pro výpočet nájemného a z ní odvozená představa o obsazenosti DPS a o zájmu o služby.

Rozhodování občanů o podání žádosti o pronájem bytu v DPS se odvíjí od výše nájmu. Výše nájmu je i limitem pro možnosti platit si služby nabízené v DPS.

 

D Připomínky k navrhovanému bodovému systému

D1  Parametr č.2 Trvalé bydliště přiřazuje shodné bodové ohodnocení pro občany žijící v Praze 5 – Zbraslavi a v Lipencích, občané Lahovic a Lahoviček spadají do „kolonky“ Praha 16 a mají tudíž dle Návrhu poloviční bodové hodnocení.

D2  Bodový systém nezohledňuje staré spoluobčany po povodni, kteří ztratili bydlení.

D3  V navrhovaném bodovém ohodnocení jsou nadhodnoceni občané, kteří již využívají místní pečovatelskou službu.

Komentář:

Návrh v předkládané podobě nerespektuje území samosprávného celku MČ Zbraslav. Občanům Lahovic a Lahoviček bodový systém nadřazuje obyvatele samostatného samosprávného celku Lipence, kteří nespadají do správního území MČ Zbraslav. To je chyba, kterou je třeba odstranit. Dále je třeba zvážit jaké jsou vlastně důvody pro nadhodnocení těch, kteří již využívají místní pečovatelskou službu a zda jsou oprávněné.

 

E Připomínky ke koncepci Návrhu

E1  Není doložena kompetence předkladatele a jeho profesionální způsobilost provozovat zařízení sociální a zdravotní péče o seniory.

E2  Chybí jasný a fakticky doložený rozbor potřeb obyvatel správního území MČ Zbraslav jako východisko pro rozvahu o složení nabídky služeb.

E3  Navrhované služby jsou v předložené podobě obsahově neujasněné. Předkladatel nemá vypracovanou jasnou koncepci v oblasti poskytování služeb sociální péče pro seniory. Návrh nevychází ze závazných standardů kvality péče. Zvláště markantní jsou odborné nedostatky Návrhu v pasáži týkající se DPS. Nadstandardní služby definované v Návrhu jsou vhodné spíše pro Domov důchodců než pro Dům s pečovatelskou službou.

E4  Návrh zcela opomíjí princip komunitního plánování služeb z hlediska propojení do sítě sociálních služeb pro seniory (např. předpokládá zavedení řady nadstandardních služeb, které jsou v současné době pro občany již dostupné anebo je jejich umístění do naší lokality, vzhledem k předpokládanému nízkému zájmu, nadbytečné).

E5  Návrh nemá podloženou koncepci financování, podrobně propracovaný a komentovaný rozpočet, neuvádí jasně a přehledně, které služby budou hrazeny z jakých zdrojů, nezmiňuje způsob napojení na dotační systém sociálních služeb ani napojení předkladatele na další finanční toky. Nejsou uvedeny možnosti a postupy nutné pro získání grantů bez nichž se financování sociálních služeb neobejde.

E6  Rada MČ neměla žádné oprávnění (politický mandát) zasahovat do fyzické podoby budovy DPS a upravovat ji ještě před přijetím Návrhu pro provoz nadstandardních služeb obsažených v předkládaném materiálu pro dnešní jednání.

Komentář

Dům s pečovatelskou službou (viz dokument Koncepce sociální péče hl. m. Prahy) je na rozdíl od domova důchodců určen pro soběstačné osoby a není na jeho provoz nároková dotace. Pro obyvatele DPS je vhodná domácí pečovatelská služba, která na Zbraslavi již funguje a bylo by možné ji posílit a především asistence (tj. pomoc zaměřená na obnovení soběstačnosti). Asistenční služby Návrh nepředpokládá.

Návrh vychází ze základní koncepční chyby, když předpokládá nutnost celé řady nadstandardních služeb (počínaje domácím monitoringem a konče informačním centrem). Nadstandardní služby jsou již v tuto chvíli pro občany dostupné anebo je jejich umístění do naší lokality, vzhledem k předpokládanému nízkému zájmu, i nadbytečné.

Zastupitelstvu předkládaný Návrh jaksi předjímá názorový střet koncepce „domu pokojného stáří“ (tj. soběstačnost a standardní služby) a komplexu sociálních služeb (tj. soubor nadstandardních služeb poskytovaných nestátním subjektem). Jediný „věcný“ argument ve prospěch komplexu je tvrzení, že se jedná o moderní přístup. Mám zato, že koncepce DPS jako domu pokojného a soběstačného stáří je též velmi moderní.

V této souvislosti je možné si představit, že by měl na Zbraslavi vzniknout malý domov důchodců, který by mohli využívat obyvatelé DPS (a samozřejmě nejen oni), kteří s ocitnou v situaci, že jsou nesoběstační a rodina péči již nemůže zvládnout. Takovýto návrh již nyní připravuje komise sociální a zdravotní.

Bylo by samozřejmě možné uvažovat o způsobu podpory nestátního subjektu poskytujícího sociální služby, který by chtěl na Zbraslavi zahájit činnost, ale taková nabídka „na stole neleží“. Je třeba aktuálně vyřešit problém zprovoznění DPS. Je tu reálná hrozba, že objekt bude dostavěn, ale nebude zprovozněn.

 

F Závěr

Návrh je neprofesionálně a nedostatečně zpracovaným projektem s nejasným zadáním, neprůhledným předkladatelem a neujasněnou koncepcí, se zcela nedostatečně zpracovanou finanční strategií, má-li jít o sociální péči a ne podnikání v sociální oblasti!

 

G Doporučení pro zastupitele před hlasováním

Zdá se nám, že celý Návrh je jakýmsi kukaččím vejcem, které má umožnit využití nebytových prostor nestátním subjektem – poskytovatelem sociálních služeb. Rádi bychom, aby naopak byla vedena debata o původním projektu. Umíme si představit standardní služby v rozsahu: Domácí pečovatelská služba, asistenční služba, prádelna, žehlírna, stravování. Jako „nadstandard“ pak knihovna a čítárna, případně pobočka veřejné knihovny a ordinace lékaře.

Pro takovouto debatu však předkládaný Návrh není východiskem. Současně vnímáme, že vše kolem DPS by mělo být pod kontrolou veřejnosti, že se jedná pro městskou část o významnou záležitost. Rada MČ musí začít spolupracovat se svojí komisí.

 

 

Doporučujeme zastupitelům bez ohledu na stranickou příslušnost hlasovat pro následující usnesení:

Zastupitelstvo MČ Zbraslav nepřijímá předložený Návrh vybudování komplexu sociálních služeb pro seniory a hendikepované občany.

Zastupitelstvo MČ Zbraslav požaduje, aby rada MČ předložila na mimořádném zasedání zastupitelstva věnovaném pouze problematice DPS nový Návrh, který bude řešit problém zprovoznění a provozování standardních služeb. V Návrhu předkladatel posoudí možnost zřídit v budově DPS pobočku veřejné knihovny s čítárnou a ordinaci lékaře. Návrh před předložením zastupitelstvu bude projednán komisí sociální a zdravotní. Nový Návrh a mimořádné zasedání zastupitelstva bude svoláno nejpozději do konce března 2004.

Poznámka: Materiál „Soubor připomínek“ neprošel jazykovou úpravou.

 

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí