Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
cyklo.jpg, 7,8kB

Kalendář

2004-0
Článek

Připomínky Sdružení pro Zbraslav k předloženému Programu rozvoje městské části Praha-Zbraslav (dále jen „program“)

Při sestavování těchto připomínek jsme vycházeli ze strategického plánu Hlavního města Prahy uveřejněného na adrese - http://www.monet.cz/strategplan/obsah.asp.

Připomínky věcné:

 • neaktuálnost údajů – např. demografické údaje z roku 1999, sčítání lidu 1991;
 • nekonkrétnost cílů, chybí uvedení garanta, účastníků, organizačních předpokladů, financování a období realizace (viz. strategický plán Prahy);
 • kapitola cíle je z hlediska celého programu stěžejní a měla by být maximálně rozvedena, v předloženém programu je však svým rozsahem zanedbatelná;
 • v popisné části je uváděno množství údajů, které nejsou relevantní a použitelné v dalším textu (přehled vyznání, …);
 • program nepočítá s existencí urbanistické a dopravní studie a regulačního plánu;

 • vynechání některých důležitých problémů k řešení – např. v oblasti životního prostředí (skládky Lahovice, Lahovičky, za Strakonickou silnicí,…);
 • naznačené problémy v popisné části nejsou dále v textu řešeny;
 • nekompletní SWOT analýza, přílišná obecnost;
 • podmíněné cíle uvozené „mělo by se“;
 • bylo by vhodné zároveň popsat mechanismus průběžné kontroly plnění programu a jeho aktualizace;
 • program se jen okrajově zabývá součástmi územního celku MČ Zbraslav rozvedením problémů těchto součástí, jakož i jejich řešením. Vynechává tak zejména Lahovice, Lahovičky, Zaběhlice, Baně či Závist.

Připomínky systémové:

 • program je značně nevyvážený, popisná část tvoří 15 stran textu, SWOT analýza a vize pak 2,5 stran textu;
 • neprovázanost údajů uvedených v obou těchto částech;
 • nepřehlednost jednotlivých kapitol, záběr jednotlivých kapitol je příliš široký a obtížně se hledá odpověď na konkrétní problém;

Připomínky stylistické:

 • v dokumentu jako je program rozvoje by neměla být uváděna 1. osoba jednotného čísla vyjadřující vztah autora k textu – např. jak jsem uvedl výše, …

Závěr:

Sdružení pro Zbraslav nedoporučuje tento program ke schválení a navrhuje rozsáhlé přepracování a rozšíření zejména SWOT analýzy a cílů, jejich konkretizaci a uvedení garanta a dalších zúčastněných, způsobu financování a termínu realizace.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí