Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
ldprint.jpg, 6,3kB

Kalendář

2004-0
Článek

Beton zvítězil

Protipovodňová zeď má status veřejně prospěšné stavby. Bude Zbraslavi prospěšná a jak bude vlastně vypadat?

Tady vznikne protipovodnova zedZbraslav za hradbami
Zeď bude začínat u zbraslavského kamenolomu, kde bude zakotvena do skály, mobilním hrazením překročí ulici K Přehradám a po straně bližší k Vltavě povede až k místu, kde se ulice Žitavského napojuje na ulici K Přehradám, kde opět mobilním hrazením přejde zpět na stranu blíže k obytné části ulice K Přehradám a odtud bude pokračovat přímo podél stávajícího chodníku po celé délce až ke Zbraslavskému zámku.

Beton zvítězil
Kromě prostupů bude celá protipovodňová zeď zhotovena z betonových prefabrikátů tak, že hloubka jejich založení je plánována mezi 9-13 metry a nadzemní výška je plánována mezi 3-4 metry nad úroveň ulice K Přehradám. K celkové nadzemní výšce je tak třeba připočíst ještě výšku náspu ulice K Přehradám, který místy dosahuje až ke 2 metrům. Šířka zdi bude v nejužším bodě 40 cm a celkové délka zdi od zbraslavského kamenolomu až ke zbraslavskému zámku bude 2,2 km.

Součástí protipovodňového řešení bude též drenážní systém, který bude založen 1 metr od protipovodňové zdi směrem k obytné části, přerušený po úsecích hradidlovými komorami s čerpadly, která budou muset být v případě ohrožení napájena z přivezených mobilních agregátů.

Řešení vzhledu zdi pamatuje i na zeleň. Podle návrhu architektonického řešení, které jsou součástí dokumentace, se počítá s umístěním květníků obkládaných kamenem. Po celé délce zdi je s nimi počítáno na 2 (slovy dvou!) místech, v celkovém rozsahu max. tak 6 metrů a to pouze ze strany „od města“, ze strany „od silnice“ výkresy se zelení nepočítají. Jistá naděje na beton krásnější svítá v místech kontaktu zdi se zahradami rodinných a bytových domů, kde by měla být možnost zasadit popínavou zeleň.

V každém případě musíme počítat s tím, že převážně šedá betonová stěna bude mít negativní estetický dopad na historický ráz Zbraslavi i na kvalitu bydlení.

Co si stavba vyžádá
Předně půjde o náklady ve výši okolo 500 mil. Kč. Dále bude nutno vykoupit (nebo vyvlastnit) část soukromých pozemků okolo plánované zdi. Kvůli stavbě bude muset být vykáceno 262 kusů stromů a 2 215 m2 keřů, přičemž v celé dokumentaci není ani zmínka o požadavku „odstraněné“ dřeviny, byť jen částečně, nahradit. Podle evidence se totiž zdaleka nejedná jen o poškozené, uschlé či přestárlé exempláře.

Bude nutný dlouhodobý zábor ulice K Přehradám a odklonění veškeré dopravy přes centrální Zbraslav. Jen s obtížemi si lze představit přístup těžké techniky do prostoru Zbraslavského zámku. Nutná budou též pravidelná cvičení (osazování mobilních prvků, ovládání čerpadel, zajištění mobilních agregátů) a pravidelná údržba celého funkčního systému (např. dohled nad ztrátou mobilních komponent). Zatím není jasné, kdo ponese  náklady na udržení zdi v civilizovaném stavu, zejména odstraňování graffiti, pro které bude jednolitá šedá plocha neodolatelnou výzvou.

Bezpečný a jistý projekt ?
Problémů, které se vztahují k tomuto řešení je velmi mnoho a velkou část odpovědí na ně neumí dát ani sám projektant. Půjde zejména o nepředvídatelnou změnu chování spodních vod v celé spodní Zbraslavi, která může způsobit vzestup jejich hladiny i v období mimo povodeň.

Vysoké je riziko selhání lidského faktoru (neosazení mobilních prvků, nezajištění energetických agregátů). Jediná funkční nedokonalost v celém systému protipovodňové zdi může mít fatální důsledky, které mohou být ještě ničivější než v případě povodní z roku 2002. Zejména se bude jednat o hrozbu provalení mobilního hrazení přecházejícího od kamenolomu napříč ulicí K Přehradám.

Celé řešení bohužel nepočítá s ochranou Závisti, kde by v případě povodní roku 2002 došlo vlivem protipovodňové stěny ještě k navýšení hladiny řeky stejně jako proti proudu - v oblasti Strnad a Jarova.

Protipovodňová zeď má sloužit též jako protihluková stěna a pravděpodobně dojde ke zklidnění v oblasti přiléhající k ulici K Přehradám, avšak ke zhoršení hlukové situace dojde na druhém břehu řeky (Závist a okolí).

Veřejně prospěšná stavba ?
Stavba je unikátním dílem vytvořeným na základě teoretických výpočtů pramenících z  matematického modelu s nemožností zátěžové zkoušky. Je tak založena na množství předpokladů a množství přání, že se některé věci prostě nestanou. O to více je udivující, že ani investor (Hl. m. Praha) ani městská část nemá zájem na provedení odborného oponentského posudku navrhovaného řešení. Špatné zkušenosti z pražského metra jakoby byly zapomenuty.

Mimo to, dokumentace k územnímu řízení na protipovodňové opatření v oblasti Zbraslavi již byla připravena v červenci roku 2001 a nynější projekt je její aktualizací pouze s úpravami pro vyšší hladinu vycházející z hodnot dosažených při povodni v srpnu 2002.

Přirozeně bylo žádoucí přijít co nejdříve s návrhem řešení, jak ochránit majetek i lidské životy před případnými dalšími záplavami. Přesto je s podivem, že se nevedla veřejná diskuse, zda výstavba betonové protipovodňové zdi je tím jediným možným řešením a dále že nejsou k dispozici ani hodnocení, zda její navrhované parametry mají své opodstatnění s ohledem na další opatření, která byla či jsou postupně prováděna na vyšších místech toku.

Co je však na celém projektu zarážející nejvíce je skutečnost, že ač stavba má být prospěšná zbraslavským občanům, nikdo se jich na jejich postoj oficiálně nezeptal. Vždyť Zbraslav by měla být ta, která rozhodne.

Jaký je Váš názor na plánovanou stavbu? Napište nám na spz@nextra.cz nebo na adresu Sdružení pro Zbraslav, Pelzova 1393, Praha 5-Zbraslav, 156 00.

Materiály přímo z podkladů pro územní řízení naleznete na stránkách Sdružení pro Zbraslav – www.lahovice.cz/sdruzeni/spz/info.asp (nebo přes kterýkoli vyhledávač).

Simona Kosíková, Tomáš Růžička
Sdružení pro Zbraslav

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí