Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
euin.jpg, 9,9kB

Kalendář

2004-0
Článek

Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha-Zbraslav

Informace o stavu místních komunikací na Zbraslavi

Než přejdu k výčtu jednotlivých akcí, které se budou provádět v tomto roce, musím Vás seznámit ve stručnosti, s přístupem městské části k posloupnosti jednotlivých oprav na místních komunikacích na Zbraslavi.

Hlavní komunikace jsou ve správě Technické správy komunikací (jsou to ty, po kterých jezdí autobusy MHD), ostatní jsou svěřeny městské části. Budu se podrobněji věnovat především místním komunikacím, a to ve třech tématických okruzích:

1) Oprava komunikací poškozených povodní

Zde se jedná o opravy různých propadů, podemletí a podobně. Tyty opravy bude provádět městská část z prostředků přidělených Magistrátem HMP na odstranění škod způsobení povodní a z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

2) Oprava povrchů po probíhající pokládce kanalizace a vodovodu

Zde se jedná o postupné dokončení pokládky kanalizace a vodovodu v Žitavského ulici a přilehlých komunikací. Po uložení sítí se provádí zhutnění výkopů a jejich zaasfaltování. To bude platit i pro další akce v horní části Zbraslavi.

3) Oblast Havlín a Belveder

Zde je situace obecně známa a nemá cenu ji více popisovat. V letošním roce se provede oprava ulic zahrnutých do pilotního projektu (viz níže). Zde dlouhodobě komplikuje situaci nevyhovují stav vodovodních sítí včetně hlavního přivaděče O 600.

Závěrem lze říci, že k výstavbě definitivních povrchů se může přistoupit až po opravě sítí (voda, kanalizace, plyn). Naší prioritou je dobudování chybějící kanalizace v horní části Zbraslavi. Postup prací bude - kanalizace, voda, případně plyn, pak definitivní povrch včetně dešťové kanalizace.

I. PILOTNÍ PROJEKT

A. Byly provedeny povrchy v ulicích, kde byly položeny veškeré sítě:

- Matjuchinova (+části Pod Havlínem a Podéšťova) - jako obytná zóna v zámkové dlažbě

- K Přístavišti (horní část) - asfaltový povrch, oboustranně chodníky (zámková dl.)

- Pod Špitálem (dokončuje se, přerušeno povodní) - jako obytná zóna, zámková dlažba

B. Pokračování projektu - Původní určený termín pro zahájení prací v roce 2002 byl investorem (Zavos) přesunut na jaro 2003.

- Zvonařská, navržena ve stávající podobě - asfalt.povrch + oboustranné chodníky; práce budou zahájeny obnovou vodovodních řadů, další součástí je dešťová kanalizace;

- Pod Urnovým hájem (část) + Pod Havlínem část k hotelu Slavoj, je navržena ve stávající podobě - asfalt.povrch + oboustranné chodníky; součástí bude výměna vodovodních řadů + dešťová kanalizace.

II. OSTATNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE S ROZBITÝMI POVRCHY PO

KANALIZACI A PLYNU

A. Oblast Havlín - zbytek ulic Pod Urnovým hájem, Pod Havlínem, Podéšťova + ulice Romana Blahníka, Beaufortova a U Karlova stánku.

Ve všech ulicích je nutno provést výměnu vodovodních řadů (+ v ul. Romana Blahníka a U Karlova stánku rekonstrukci hlavního přivaděče O 600) a kompletní nové povrchy včetně vyřešení dešťové kanalizace (nová, případně oprava stávající). Vše na základě projektové dokumentace - zajišťuje ZAVOS pro OMI.

V letošním roce plánuje Pražská vodohospodářská společnost výměnu hlavního vodovodního přivaděče O 600 v ulici Romana Blahníka.

B. Oblast Belveder - ulice Zdenky Nyplové, Výtvarnická, Žofie Podlipské, Pod Sirénou, Na Královně, Gutfreundova, část Nad Parkem.

Platí shodně to, co pro oblast Havlín.

III. KOMUNIKACE VE SPRÁVĚ TSK

1. Rekonstrukce Žitavského ulice začne v březnu

Vlivem srpnové povodně, která způsobila havárii povrchu na několika místech zaplavené komunikace (především na frekventovaném úseku mezi mostem Z.M. a ulicí K Přístavišti) došlo k podnětu ze strany investora OMI na urychlení rekonstrukce, t.j. na zahájení v co nejkratší době. K zahájení stavby do konce roku 2002 nedošlo z několika důvodů, skutečné zahájení je stanoveno na březen 2003 (konec zimního období). Prozatím jde o úsek od náměstí k mostu Z.M., rozdělený na 2 etapy : od náměstí po ulici

KPřístavišti + od ul.K Přístavišti k mostu. Spolu s opravou povrchu komunikace bude řešeno její odvodnění. Doba výstavby je stanovena 5 měsíců.

Další pokračování ulice Žitavského by mělo přirozeně pokračovat s ohledem na stav po povodni.

2. Žabovřeská - dle sdělení správy TSK není prozatím rekonstrukce v plánu, provádí se nejnutnější údržba spočívající v opravě výtluků a tento způsob udržování bude TSK provádět i v následujících letech. Městská část požaduje zahájení kompletní rekonstrukce této ulice co nejdříve.

3. Lahovice + Lahovičky, místní komunikace a chodníky poškozené povodní opraví TSK v roce 2003.

IV. OPRAVA SCHODIŠTĚ A CHODNÍKU SPOJUJÍCÍ ULICE U KARLOVA STÁNKU A VLADISLAVA VANČURY

Oprava bude spočívat ve vybudování dlážděného chodníku, opravy schodišť u pomníku Vladislava Vančury a odvodnění.

V. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU, RETARDÉRY

Ulice Na Baních - dopravní policií nebyly schváleny zpomalovací prahy. Bylo odsouhlaseno a je postoupeno TSK k realizaci dopravní značení spočívající v omezení rychlosti na 30 km/hod na reflexním podkladu.

Elišky Přemyslovny - nebezpečný přechod před ulicí U Lékárny (základní škola, pošta); návrh dopravního značení se zpomalovacími prahy nebyl schválen dopravní policií, OMH zajišťuje doplnění písemného vyjádření DP autobusy k typu navržených prahů.

Opata Konráda u ZUŠ - návrh zpomalovacích prahů byl předložen odboru dopravy k projednání.

Bartoňova - zatáčka od náměstí k č.p.1192 - nedodržované omezení rychlosti, podán návrh na umístění 3 zpomalovacích prahů, který předkládáme k vyjádření DP autobusy z důvodu občasných objezdů ulicí Bartoňovou při uzávěrách hlavních komunikací.

Přechody pro chodce - přisvícení

Silniční správní orgán - odbor dopravy ÚMČ Praha 16 zahrnul MČ Zbraslav do požadavku na přisvícení některých stávajících přechodů, které bude zajišťovat pro celou Prahu odbor dopravy magistrátu v rámci BESIP.

Odbor Místního hospodářství

Filip Toušek, místostarosta

Tento článek vyjde v únorovém čísle Zbraslavských novin.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí