Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
antik.jpg, 12kB

Kalendář

2004-0
Článek

Odpověď na otevřený dopis občanské iniciativy Za budoucnost občanů Lahoviček

Vážení občané Lahoviček.

Chápeme Vaši nelehkou situaci, ve které jste se ocitli. Bohužel není v naších možnostech odpovědět na všechny Vámi kladené otázky. I pro nás je znalost budoucího vývoje území Lahovic a Lahoviček nesmírně důležitá. Tak jako vy, tak i my čekáme na vyjádření příslušných správních orgánů. Doufejme, že jejich odpovědi na Váš otevřený dopis nám více napoví o dalším vývoji této lokality.

Vyhodnocováním dopadu srpnové povodně se jako příslušný orgán zabývá Sekce Útvaru rozvoje Hlavního města Prahy. V říjnu loňského roku se zástupci Sekce Útvaru rozvoje obrátili na Městskou část Zbraslav s žádostí o poskytnutí informace o čáře zatopení. Přestavitelé Městské části obratem poskytli požadované informace.

Další postup Sekce Útvaru rozvoje bude ve dvou etapách. V první etapě Sekce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy projednává návrh zadání změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Hlavním cílem zadání je novelizovat oddíl č.9 "Zátopová území" vyhlášky č. 32/1999 Sb. (Vyhláška hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy) se zohledněním vlivů a důsledků povodňových průtoků v srpnu 2002 na území města. Toto by mělo být hotovo někdy během února - března 2003. Další etapou bude změna (úprava) územního plánu (nová studie pro zatopené lokality) s eventuálním

přehodnocením funkčního využití některých lokalit. Schválení nového územního plánu se odhaduje na rok 2004.

V současné době platí stávající územní plán s podmínkami výstavby jako před povodněmi.

Skládka zeminy z výkopů se nachází na katastrálním území Velké Chuchle. V současné době probíhá správní řízení Stavebním odborem Prahy 16 - Radotín. Při odstraňování povodňových škod se vytvořila na území Lahoviček u cesty k jezu mezideponie, kterou využívala pro odvoz odpadu Velké Chuchle. V současné době na Magistrátu HMP - odboru infrastruktury probíhá zkrácené výběrové řízení na likvidaci povodňových odpadů. Po vyhodnocení budou vybrané firmy ihned odvážet povodňový odpad z mezideponie na skládku.

Vybudování kanalizace a plynofikaci Lahoviček považujeme při jednáni s Odborem městského investora MHMP za samozřejmou prioritu.

Na uzemí mezi Strakonickou ulicí a Radotínem, které je podle územního plánu určené jako území oddychu, zpracovává Sekce útvaru rozvoje hl. m. Prahy Územní studii Rekreačního areálu Velká Chuchle - Radotín.

Po povodních práce v okolí zmiňovaných vodních nádrží spočívaly v odstranění nahromaděného bahna, vyčištění od nečistot, zbytků plotů a vyvrácených stromů a keřů. Součástí prací bylo i vyčištění obou rybníčků a pročištění trativodů dešťové vody. Jemnější zemní práce se budou dělat na jaře. Tyto práce byly hrazeny z prostředků Magistrátu HMP. V současné době zpracovává Technická správa komunikací studii řešení odvodnění Strakonické ulice.

Závěrem lze říci, že povodeň odhalila i některé dlouho neřešené problémy. Hlavním naším cílem by mělo být je pojmenovat, určit si jejich prioritu a zjistit, kdo je za jejich řešení zodpovědný. Ať je to vlastník pozemku, soukromá firma, státní či městský úředník.

 Jménem Rady městské části Praha - Zbraslav.

  

Ing. Petr Valenta starosta

Za budoucnost občanů Lahoviček

Na Staré 148
159 00 Praha 5

Tento článek vyjde v únorovém čísle Zbraslavských novin.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí