Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
antonio.jpg, 10kB

Kalendář

2003-0
Článek

Vážení.

Zastupitelstvo městské části na svém 3. zasedání schválilo Vaši žádost o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu hlavního města Prahy na opravu bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002 ve výši 70% požadované dotace.

Tímto dopisem Vás vyzýváme, aby jste se dostavili na Úřad městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464 k podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu hlavního města Prahy na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002 a Pravidel pro poskytování finančních prostředků z povodňového fondu hlavního města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002.

Smlouvu můžete podepsat v pracovní době v zasedací místnosti:

Po 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
Út 8:00 -11:00 a 13:00 - 14:00
St 8. 00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
Čt 8:00 -11:00 a 13:00 - 14:00
Pá 8:00 až 12:00

 

Jaké opravy lze hradit z dotace:

Z Pravidel pro poskytování finančních prostředků citujeme:

Článek 2

Podmínky pro poskytnutí příspěvku

 

Prostředky z fondu mohou být použity pouze na opravy statických poruch nosných konstrukcí (základů, svislých i vodorovných nosných konstrukcí, schodišť, obvodového pláště), vnějších a vnitřních omítek, střech a technického zařízení budov (elektroinstalace, vodovod, kanalizace a plyn).

Prostředky z fondu lze poskytnout na opravy, které jsou uvedeny v článku 2 odst. 1 těchto pravidel, a to včetně oken, dveří a konstrukcí podlah včetně nášlapných ploch (jako např. vlysových, prkenných, plovoucích, celoplošných koberců, linolea, PVC, apod.)1 jako nedílné součásti svislých a vodorovných nosných konstrukcí; v technickém zařízení budov je zahrnut i systém vytápění.

Prostředky z fondu se neposkytnou na financování prací, které mají investiční charakter nebo které vedou k technickému zhodnocení2 stavby. Nejedná se o modernizaci ani rekonstrukci.3 Přitom opravou se rozumí uvedení domu do předchozího nebo provozuschopného stavu.

Oprava musí být provedena do 31. prosince 2003.

Poznámky: 1) Pokud tyto opravy nehradí nájemce z titulu nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník.

2) § 33 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

3) Rekonstrukcí dochází ke změně stavby nebo jejích technických parametrů. Modernizací dochází k rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti domu.

Článek 5

Smlouva o poskytnutí příspěvku

odst. 5. Čerpání příspěvku ze strany příjemce je možné na základě předkládaných účetních dokladů bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace.

 

Jakým způsobem bude čerpána dotace:

 

Po uzavření smlouvy předloží žadatel v zasedací místnosti :

1. Čestné prohlášení, že předkládané faktury, hodnota vlastní práce a doklady o nákupu materiálu byly použity výhradně na odstraňování povodňových škod v daném objektu.

2. A/ Opravy prováděné dodavatelsky budou doloženy fakturou s uvedením č .p. objektu na němž byly práce prováděny

B/ Opravy prováděné svépomocí budou doloženy:

a) doklady o nákupu materiálu

b) znaleckým posudkem uvádějícím hodnotu vlastní vložené práce ve kterém bude uvedeno i č.p. opravované nemovitosti

Co je potřeba k podpisu smlouvy.

- občanský průkaz

- číslo účtu příjemce dotace

Smlouvu o poskytnutí příspěvku podepisuje vlastník nemovitosti nebo zástupce vlastníka na základě předložené plné moci.

 

Za Úřad městské části Praha - Zbraslav
Filip Toušek
místostarosta

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí