Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bbkurzy.jpg, 6,8kB

Kalendář

2005-0
Článek

Městská část Praha - Zbraslav

Tajemnice Úřadu MČ Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha - Zbraslav,tel.:257 11 18 88, E-mail: breno@mc-zbraslav.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha - Zbraslav

Zastoupená starostou Městské části Praha – Zbraslav vyhlašuje dne 5. 4. 2005 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Vedoucí odboru místního hospodářství

Sjednaný druh práce: vedoucí odboru s místem výkonu práce Praha- Zbraslav v platové třídě 9 (při VŠ 10)

Požadavky na uchazeče podle §4 zákona č 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c) způsobilost k právním úkonům,

d) bezúhonnost,

e) na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle §2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1 prosinci 1971.

Další předpoklady:

- min. středoškolské vzdělání
- praxe ve vedení kolektivu
- znalost práce na PC
- znalost jednoho cizího jazyka výhodou
- řídící schopnosti
- zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprávy výhodou
- komunikační a organizační schopnosti
- flexibilita
- řidičský průkaz skupiny B

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákon č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolí k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle §7 odst. 5 zákon č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce ( u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vdaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), lustrační osvědčení a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 8. 2005 na adresu:

Úřad Městské části Praha – Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464
Praha – Zbraslav
156 03

obálku označit slovy: Výběrové řízení

Předpokládaný vznik pracovního poměru 1. 10. 2005

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne 6. 4. 2004

 

Ing. Petr Valenta

Starosta MČ Praha - Zbraslav

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí