Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
foto-video.jpg, 10kB

Kalendář

2003-0
Info
Informace o zajištění civilní ochrany obyvatelstva v Praze 19.9.2001
Odbor krizového řízení Magistrátu hl.m.Prahy reagoval na rozvíjející se diskusi o zabezpečení civilní ochrany v Praze a poskytl následující informaci:1/ Ukrytí obyvatelstva
Ukrytí obyvatelstva patří spolu s evakuací k základním způsobům kolektivní ochrany. Úkryty, až na výjimky, lze využít především v případě válečných událostí.
Na území hl. m. Prahy jsou úkryty jednak stálé tlakově odolné a ochranný systém metra.
A/ Stálé úkryty
Na území Prahy je přes 800 úkrytů, z toho cca 50 % v majetku obce. Celková kapacita úkrytů vyjma ukrytí v metru je cca 163 tis. osob
Rozeznáváme různé kategorie a typy úkrytů, podle třídy odolnosti (od stálých tlakově odolných až po úkryty protiradiační), podle objemu na malokapacitní a velkokapacitní, podle jejich umístění jsou úkryty samostatně stojící či vestavěné. Speciální samostatně stojící velkokapacitní úkryt je Strahovský tunel, jehož kapacita je 15 tis. osob.
S využitím výše uvedených úkrytů pro ukrytí obyvatelstva se při mimořádných situacích v době míru neuvažuje, pouze výjimečně.
V době míru se úkryty pronajímají nebo využívají jako sklepy nájemníků, sušárny apod. Při vyhlášení potřeby ukrytí budou úkryty vyklizeny a bude zahájeno postupné zpohotovování (kontrola funkčnosti, označování a vyznačování směru k úkrytu, informace veřejnosti,...) v návaznosti na eskalaci vzrůstajícího napětí.
Hlavní město Praha ze svých prostředků v mírové době pravidelně provádí revize filtroventilačních zařízení, revize tlakových nádob, dieselagregátů, provádějí se zkoušky plynotěsnosti úkrytů a pod.
B/ Ochranný systém metra
V ochranném systému metra je možné ukrýt cca 400 tis. obyvatel.
Metro je rozhodující možností pro ochranu obyvatelstva hlavního města Prahy a největším stálým tlakově odolným úkrytem na území hl.m. Prahy.
Ochranný systém metra (dále jen OSM) je tvořen souborem organizačních opatření a technických prostředků, umožňujících dvouúčelové využití vybudovaných podpovrchových prostor (tunely, stanice a vestibuly). Stavební i technická zařízení jsou tedy využita jak v dopravním, tak v ochranném režimu provozu metra. Při obou provozech se užívá stejných prostorů a stejného technického vybavení (energetika, vodní hospodářství, apod.).
OSM je vybudován pro ukrytí a přežití obyvatelstva po dobu trvání extrémních podmínek a to jak v době válečného konfliktu tak i v době míru.
OSM je schopen zajistit ochranu před :
· následky ekologických katastrof všeho druhu,
· důsledky průmyslových havárií,
· rozsáhlými požáry,
· zátopami,
· extrémními meteorologickými podmínkami (větrné smrště),
· následky vojenských operací - (ochrana před zbraněmi hromadného ničení, před nebezpečným zářením, před chemickým napadením a proti biologickým zbraním).
OSM je tvořen soustavou tras metra pod městem, zejména tunely, vlastními stanicemi, popřípadě i vestibuly stanic. Dále je tvořen pomocnými objekty tzv. technologickými centry, která mají za úkol zajistit životní podmínky pro ukrývané obyvatele, t.j. výrobu zdravotně nezávadného vzduchu, el. energie, pitné vody a to vše nezávisle na městských zdrojích. Rovněž tato centra zabezpečují příslušný systém řízení, spojení a informovanosti ukrývaných. Součástí ochranného systému jsou i objekty pro dodatečný nástup obyvatel do chráněných prostor po zavedení ochranného systému.
Řídící systém s automatikou umožňuje převést dopravní systém na ochranný do 13 minut. Pohotovost systému pro přechod na ochranný systém je důležitým parametrem ochranného systému.
OSM zajišťuje chráněný prostor před vnějšími vlivy pro přežití včetně zabezpečení všech podmínek života - dodávky nezávadného vzduchu pro dýchání i pro vytváření snesitelných mikroklimatických podmínek, dodávky nezávadné vody pro pití a hygienické účely, dodávky el. energie, osvětlení, systém informování, spojení a řízení. Ochranný systém má vybavení i pro případ narození dětí, má zvláštní koutky pro kojence a malé děti, lékařskou službu pro případ onemocnění nebo zranění ukrývaných obyvatel, má izolaci infekčně nemocných, separaci kriminálních živlů, systém hospodaření s odpady, počítá se i s případem úmrtí.
Největší výhodou ochranného systému je jeho snadná dosažitelnost v případě potřeby, která plyne ze skutečnosti, že metro je vedeno hustě obydlenými čtvrtěmi nebo oblastmi s velkou koncentrací obyvatel. Rovněž propojení jednotlivých tras mezi sebou umožňuje podle potřeby zásobování ukrytých obyvatel v jednotlivých trasách z různých zdrojů a tím se dosahuje vysokého stupně bezpečnosti ukrývaných z hlediska spolehlivosti v zásobování vzduchem, vodou a dalšími, k životu nezbytnými prostředky.
Ukrytí na území hl. m. Prahy je zabezpečeno pro cca 40% občanů. Celorepublikový průměr je cca 15%.
C/ Činnost obyvatelstva při ukrytí
Každý obyvatel by měl před odchodem z bytu do úkrytu upozornit na vzniklou situaci staré a nemocné sousedy, uhasit oheň v kamnech, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít přívod plynu a vody v domě. Poté by měli zavřít všechna okna a byt zamknout. S sebou do úkrytu si vzít příruční zavazadlo, které by mělo obsahovat předměty osobní hygieny, léky, vhodné oblečení dle současných meteorologických podmínek, jídlo a vodu na 2-3 dny, kapesní svítilnu, tranzistorové radio, osobní doklady, cenné věci, případně prostředky individuelní ochrany. Při nástupu do úkrytů by se obyvatelstvo mělo držet vyznačených tras a řídit se pokyny pořádkových služeb.

2/ Prostředky individuální ochrany
Vláda ČR svým usnesením č. 710 z 12. listopadu 1997 vzala na vědomí Koncepci zabezpečení úkolů civilní ochrany definovaný Dodatkovým protokolem I k Ženevským úmluvám s tím, že stát bude garantovat zabezpečení vybraných skupin obyvatel prostředky individuální ochrany.
Stát bude zabezpečovat prostředky individuální ochrany jen pro děti od narození do ukončení povinné školní docházky a pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
Přestože prostředky individuální ochrany jsou majetkem státu, hlavní město Praha z vlastních finačních zdrojů zabezpečuje uskladnění a ošetřování prostředků individuální ochrany pro tyto skupiny obyvatelstva.
Ostatní obyvatelé hlavního města Prahy si mohou zakoupit prostředky individuální ochrany v těchto prodejnách na území hl.m.Prahy :
· Petr Pícha, V Okruží 2158/12, Praha 3 Žižkov, tel.: 66313167
· BLYTH s.r.o., Jabloňová 49, Praha 10, tel.: 72651187
· Klimafil s.r.o., Slunečná 2, Praha 10, tel.: 74778623
· Draeger s.r.o., Pod Sychrovem 1/64, Praha 10, tel.: 72760141

nebo přímo u výrobce:
· Gumárny Zubří a.s., tel.0651/662215 fax.0651/658744
· SIGMA GROUP a.s., ul.J.Sigmunda 79, 783 50 Lutín, tel. 068/5651331, fax. 068/5651339

3/ Nouzové zásobování
Nouzové zásobování potravinami je zabezpečeno odlišným způsobem než dříve. Podle nového zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a podle pokynů Správy státních hmotných rezerv se již nedrží a nefinancují tak zvané zvláštní zásoby. Jejich dodávku mělo dříve město smluvně zabezpečenu s největšími dodavateli např. masokombináty, pekárnami a pod. V současné době se vychází z předpokladu, že zdrojů je na území ČR dostatek a připravuje se pouze přehled disponibilních zdrojů a jejich přerozdělení a distribuce v případě potřeby.
Nouzové zásobování vodou je řešeno ve spolupráci s podnikem Pražské vodovody a kanalizace. Tento podnik má pro případ znehodnocení zdrojů pitné vody rezervy ve vodojemech, které představují spotřebu hlavního města na dobu cca 4 dny. V této době by byla řešena obnova dodávky pitné vody. Pokud by se nepodařilo tuto dodávku obnovit byla by použita připravená varianta nouzového zásobování cisternami a přistoupilo by se i k rozvozu balené pitné vody z vytypovaných velkoskladů a prodejen. Poměrně dosti zkušeností bylo získáno v nouzovém zásobování vodou při řešení následků velkých povodní na Moravě v roce 1997, kdy hlavní město Praha pomáhalo řešit situaci dodávkou cisteren do postižených oblastí.


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí