Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
veterina.jpg, 9,4kB

Kalendář

2007-0
Článek

Koaliční smlouva pro městskou část Praha-Zbraslav

Zástupci volebních uskupení ODS a SNK-ED, jejichž členové byli zvoleni do Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav, s plným respektem k výsledkům voleb uzavírají tímto smlouvu o koaliční spolupráci v zastupitelstvu pro volební období 2006 – 2010.

I.
Personální záležitosti

1.1. Celkový počet členů rady je 5, z toho:

3 uvolnění členové a
2 neuvolnění členové

1.2. Starostka: Mgr. Renata Hůrková (ODS)

1.3. Zástupci starosty: Filip Toušek (SNK-ED) a Ing. Petr Valenta (ODS)

1.4. Neuvolnění členové rady:

PaedDr. Dagmar Kobylková (ODS)
Mgr. Karel Nedoma (SNK ED)

1.5. Finančního výbor: předseda Ing. Aleš Háněl.

1.6. Kontrolní výbor: funkce předsedy bude nabídnuta zástupci opozice a tento návrh bude koaličními zastupiteli respektován.

II.
Program koalice

2.1. Koaliční partneři se shodli na základních programových prioritách a zavazují se je společně prosazovat do konce volebního období. Tyto priority budou konkretizovány v programovém prohlášení rady městské části. Za plnění těchto programových priorit nesou obě partnerská volební uskupení společnou odpovědnost před veřejností.

2.2. Obě strany se zavazují, že podpoří smysluplné a realizovatelné návrhy a koncepty řešení prospívající Městské části Praha-Zbraslav, bez ohledu na skutečnost, zda jsou jejich autory členové koaličních subjektů či ostatních volebních uskupení v zastupitelstvu městské části nebo kdokoli jiný.

III.
Změny v Radě městské části Praha-Zbraslav

3.1. Záměr případného odvolání člena rady musí být předem projednán na schůzce koaličních partnerů. Návrh může být předložen na zasedání zastupitelstva, jen pokud získá souhlas zástupců obou stran koaliční dohody (ODS a SNK ED).

3.2. Návrh na odvolání člena rady, který na zasedání zastupitelstva předloží nekoaliční zastupitel, musí být před rozhodováním o odvolání projednán na koaličním jednání.

3.3. V případě změny na kterémkoli místě v radě, bude její nový člen z téže politické strany. Zastupitelstvu bude v takovém případě předložen k hlasování návrh, na kterém se shodnou zástupci ODS a SNK ED.

3.4. Obě koaliční uskupení respektují při obsazování rady městské části personální politiku svého partnera. Rozhodne-li se jeden z partnerů změnit personální obsazení funkcí v Radě městské části Praha-Zbraslav, které mu na základě této dohody náleží, vyhoví protistrana tomuto požadavku. V případě odvolání či odstoupení některého z členů rady podpoří volbu takové osoby, kterou za náhradníka navrhne koaliční partner, jemuž uvolněný orgán příslušel.

IV.
Změny v Radě městské části Praha-Zbraslav

4.1. Personální obsazení úřadu městské části bude v kompetenci rady městské části a tajemníka úřadu. Koaliční partneři respektují právo starostky městské části navrhovat a rady městské části rozhodovat o obsazení funkce tajemníka úřadu.

4.2. Obě strany se zavazují postupovat při případných personálních změnách na úřadě městské části v průběhu volebního období takovým způsobem, aby nedošlo k narušení jeho fungování a zároveň se nezhoršila kvalita služeb poskytovaných občanům.

V.
Dohodovací řízení

5.1.Vznikne-li během projednávání určitého návrhu v radě či zastupitelstvu požadavek jednoho z volebních uskupení této smlouvy na projednání bodu na koaliční schůzi před hlasováním, vyhoví bez zbytečného odkladu koaliční partner tomuto požadavku. Podobně lze na koaliční schůzi požádat o projednání návrhu, k němuž nebylo přijato usnesení. Koaliční schůze je složena ze zastupitelů zvolených za koaliční volebních uskupení, z nichž každý má 1 hlas.

5.2. Koaliční partneři se zavazují, že případné vznikající konflikty či programové spory budou prioritně řešit vzájemným jednáním.

5.3. Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy neuzavřou koalici nebo dohodu s jinou politickou stranou, či stranami. Takový krok by znamenal porušení této smlouvy. Tím není dotčeno právo koaličních partnerů a jednotlivých zastupitelů svobodně hlasovat dle svého uvážení v konkrétních záležitostech, pokud tím nebude zmařena dohoda o volbě starosty, místostarosty a personálním složení rady či programové prohlášení koalice.

5.4. Koaliční partneři se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za všechna společná rozhodnutí.

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1. Zástupci volebních stran se zavazují prosazovat jednotlivé body této smlouvy v Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav. Při volbě jednotlivých členů rady podpoří jako způsob hlasování aklamaci.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu zástupci volebních stran.

6.3 Jakákoliv změna této koaliční smlouvy musí být provedena na základě dohody níže podepsaných zástupců volebních stran, a to formou písemného dodatku smlouvy.

6.4. Tato koaliční dohoda je závazná pro všechny koaliční partnery a pro všechny osoby, které z jejich kandidátní listiny získají mandát v Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav, a to i v budoucnu po jejím podpisu. Tím není dotčeno ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění. Nerespektování této dohody ze strany členů partnerských volebních uskupení, kteří nově nabyli mandát zastupitele, nemusí nutně vést k zániku této smlouvy, ale musí vést minimálně k její změně. Koaliční dohoda platí do konce volebního období Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav 2006 – 2010 a v průběhu této doby může být měněna výhradně písemným ujednáním všech koaličních partnerů. Tato dohoda je vypověditelná pouze v případě jejího závažného neplnění nebo porušení některou ze stran. V případě, že kterákoliv ze stran dospěje k názoru, že dohoda není podstatným způsobem plněna či je dokonce porušována, a tím vznikají důvody pro její vypovězení, požádá nejprve o svolání smírčího řízení, na které každý koaliční partner deleguje dva zplnomocněné zástupce. Cílem smírčího řízení bude dospět k řešení sporné situace při zachování platnosti dohody.

V Praze dne 2. listopadu 2006

ODSSNK
Ing. Michal Stieber
Předseda MS ODS Zbraslav
Filip Toušek
Mgr. Renata HůrkováMgr. Karel Nedoma
Ing. Petr ValentaIng. Aleš Háněl
JUDr. Radomír JungbauerMgr. Karel Tejkal
Michal Strnad 
PaedDr. Dagmar Kobylková 
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí